Bu sayfada

 

28.12.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

05.12.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

17.11.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

03.10.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

31.08.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

24.08.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

12.07.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

05.07.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

21.04.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

04.04.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

22.03.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

02.03.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

16.02.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

27.01.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

16.01.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

05.01.2006 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı


 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

Toplantı Tarihi : 28.12.2006                                                                                   Toplantı Sayısı : 17

           

 

KARAR 1-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün;

 

a-) 14.11.2006 tarih ve 670/6031 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemize yedek elektrik enerjisi sağlayan beş ayrı yerde bulunan 6 adet jeneratör grubunun 2007 yılı bakım anlaşmasının yapılmasına,

 

b-) 27.11.2006 tarih ve 670/6290 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağı 2007 yılı temizlik malzemesi isteklerinin ihale ile teminine,

 

c-) 11.12.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-7286 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Otomasyon Sisteminin periyodik bakımlarının yapılabilmesi için DATASEL firması ile 2007 yılı bakım anlaşması yapılmasının daha sonra değerlendirilmesine,

 

d-) 13.12.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-7486 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılmakta olan 3 adet asansörün 2007 yılı bakım anlaşmasının yapılmasına,

 

e-) 28.12.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-8113 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılan 6 adet 11 duraklı, 3 adet 3 duraklı, 2 adet 2 duraklı değişik marka asansörlerin 2007 yılı bakım anlaşmalarının yapılmasına,

 

f-) 28.12.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-8100 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2007 yılı malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

g-) 28.12.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-8104 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinin 2007 yılı bölümlere özel malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

h-) 28.12.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-8102 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin 2007 yılı 9 aylık 70 kişilik “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni” hizmet alımlarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

ı-) 28.12.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-8103 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin 2007 yılı 9 aylık 120 kişilik “Hasta Taşıma ve Yemek Taşıma” hizmet alımlarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

j-) 28.12.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/610-8105 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde vizeli işçi statüsünde görev yapan personellerin 2007 yılı yevmiyelerinin yazı ekinde olduğu gibi belirlenmesine,

 

k-) Biyomedikal birimi’nin 06.10.2006 tarih ve 06/10.027 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz ameliyathanesinde göz masasında kullanılan Millenium marka fako ve vitrektomi cihazları arızasının giderilmesine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31.10.2006 tarih ve 162/06 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında biyopsi incelemeleri ve raporlanması Öğretim Üyeleri tarafından yapıldığından, Öğretim Üyelerinin biyopsi materyali incelemesi karşılığında (materyalinin özelliğine göre (30-40-50,00.-YTL)) Özel Katkı Payı ödenmesi taleplerinin tekrar görüşülmesi neticesinde uygun olduğuna,

 

 

KARAR 3-) T.Ü.Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün 04.12.2006 tarih ve B.030.2.TRK.0.3Ü.00.00/204 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez Yönetim Kurulunun 23.12.2004 tarih ve 02 sayılı toplantısında “Döner Sermaye katkı payı dağılımına” ilişkin alınan 1 ve 2 nolu kararlarının uygun olduğuna,

 

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.11.2006 tarih ve 06-166 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı laboratuarında kullanılmak üzere “doku gömme cihazı” isteklerinin uygun olmadığına,

 

 

KARAR 5-) T.Ü.İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 02.11.2006 tarih ve 37 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (hallow fiber diyalizör,arter-ven set, çift lümenli subklavian hemodiyaliz katateri vs…) ihale ile teminine,

 

 

KARAR 6-) T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 27.12.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.EO.00.00/22-23-25 sayılı yazıları  doğrultusunda; Merkez Yönetim Kurulunun 22.12.2006 tarih ve 2006-06 sayılı oturumunda alınan 1 ve 2 nolu kararların uygun olduğuna,

 

 

KARAR 7-)T.Ü.Lüleburgaz Kepirtepe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 20.12.2006 tarih ve B.30.2.TRK.076.07.00/290-1283 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulda bulunan bilgisayar,  tekstil, kimya, elektrik ve grafik atölyesinde görsel eğitim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet projeksiyon cihazı ile 1 adet projeksiyon perdesi isteklerinin teminine,

 

 

          KARAR 8-) T.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı için otomasyon programı alınmasının  uygun olduğuna,

 

         KARAR 9-)  2007 yılında Döner Sermaye harcama birimlerinin ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 9-)  2007 yılında Döner Sermaye harcama birimlerinin ayrılmasına ,

- Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma uygulama merkezi ve bölüm olmak üzere 49 adet, önceden Üniversitemiz birimi iken Namık Kemal Üniversitene bağlanan için de bir adet İşletme Birimi oluşturulmasına,

 

-Oluşturulan birim yöneticilerinin belirlediği gelir-gider-yatırım bütçe tutarlarının İşletme Müdürlüğü’nce kontrol edilmiş listelerde yazılı ve eki icmal listesinde belirli olduğu şekilde kabulüne,

 

- Önceden program bütçe (R cetveli) doğrultusunda onaylanmış olan gider bütçesinin tutarı değiştirilmeden tek düzen hesap planının gider ayrımları (ilk madde malzeme-memur ücret giderleri, işçi ücret giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi resim harçlar, amortisman ve tükenme payları)yapılarak ekli İşletme Müdürlüğü’nce tasdikli konsolide hesap detaylı gider ve yatırım bütçe ayrımının kabulüne,

 

-Saymanlıkta kullanılmakta olan muhasebe yazılımından vazgeçilip, yedeklenmesi yapıldıktan sonra yeni kurulacak üni-say yazılımına geçilmesine, söz konusu yazılımda bütçe ve muhasebe sisteminin 50 adet birimin hem bağımsız hem de konsolide edilebilecek şekilde yapılandırılmasına, programın zaman dilimleri içerisinde yedeklerinin alınması hususunda Hastane Bilişim Merkez Sorumlusu Hastane Müdür Yardımcısı Engin ÇİFTÇİ’nin yetkili kılınmasına,

 

-Yazılım ön muhasebesinin İşletmemizin tüm birimlerinde oluşturulmasına ve birim yöneticilerinin kendi birimleriyle ilgili taslak veya kesinleşen muhasebe bilgilerini içerir, mizan, muavin defter, bütçe sonuçları, gelir tablosu, bilanço bilgilerini görebilme yetkilerinin oluşturularak sistemin kurulmasına,

 

- Saymanlıkta kullanılmakta olan 2006 yılı hesap planından 01.01.2007 yılında vazgeçilerek ekte örneği bulunan hesap planının uygulanmasına, 2006 yılından devredecek tutarların 2007 yılına devirde yeni hesaplara dönüştürülerek aktarılmasına, 2005 ve daha önceki yıllara ait alacakların 128-Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına alınmasına, 

 

- Hastane otomasyonunda oluşan finansal bilgilerin Döner Sermaye İşletme Muhasebe  Yönetmeliğine uygun kriterlerde Saymanlık Muhasebesine tam entegre ve değiştirilemez ilkeleriyle düzenlenebilir hale getirilmesine,

 

- Sayman Mutemedi/Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerine ait hastanedeki veznelerde sadece tahsilatın yapılması, iadesi/ödemesi gereken tutarların ise Saymanlık Veznesinden gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

           Prof. Dr. Armağan ALTUN

 Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Doç.Dr. Murat BİRTANE

Üye                                                                                                     Üye

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                Suhil YAVUZ

               Üye                                                                                                 Sayman

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

Toplantı Tarihi : 05.12.2006                                                                                   Toplantı Sayısı : 16

 

KARAR 1-) T.Ü.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ;

 

a-) 04.12.2006 tarih ve 670/6440 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında 2007 yılı için ihtiyaç duyulan yiyecek malzemelerinin ihale ile teminine,

 

b-) 04.12.2006 tarih ve 670-6443 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu kadrosunda olup Hastanemizde görevlendirilen Yrd.Doç.Dr.Ümmü Yıldız FINDIK ‘a haftada 2,5 gün görevli olmasından dolayı , T.Ü.Döner Sermaye İşletmesinin 31.08.2006 tarih ve 13 sayılı Yürütme Kurulu toplantısında alınan 1 nolu kararın                      d maddesinin A-1 bendinin  %50’si oranında katkı payı ödenmesine, ayrıca Eylül/2006 tarihinden buyana sehven ödenen katkı payının geriye dönük farkının  düzeltilerek ödeme yapılmasına,

 

c-) 22.11.2006 tarih ve 670/6184 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz çamaşırhanesinde 2007 yılı için gerekli olan temizlik malzemeleri isteklerinin ihale ile teminine,

 

d-) 22.11.2006 tarih ve 7609 kayıtlı yazı ile ameliyathanede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yeşil takım isteklerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 2-) T.Ü.Teknik Meslek Yüksekokulunda kadrolu iken 31.08.2006 tarihi itibariyle hastanemizde   4 gün görevlendirilen Öğretim Görevlisi Mehmet Vehbi ÖZBEK’in 05.12.2006 tarihli “katkı payının düzeltilmesi ile ilgili” dilekçesi  görüşüldü. T.Ü.Döner Sermaye İşletmesinin 31.08.2006 tarih ve 13 sayılı Yürütme Kurulu toplantısında alınan         1 nolu kararın d maddesinin A-5 bendinin  %80’i oranında katkı payı ödenmesine,  ayrıca Eylül/2006 tarihinden buyana sehven ödenen katkı payının geriye dönük farkının  düzeltilerek ödeme yapılmasına

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.10.2006 tarih ve 278 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında görevli Öğretim Üyelerinin diğer Üniversite Hastanelerinde uygulanan özel muayene ücretlerinin yanında,radyoterapi tedavilerini özel olarak yaptırmak isteyen hastaların simülasyon(çizim), planlama ve set-up (tedavi cihazında her seans için hastanın ışın sahalarının Öğretim Üyesi tarafından kontrolü) işlemlerinin Döner Sermaye İşletmesi tarafından ücretlendirilerek , Öğretim Üyeleri farkından yararlandırılmaları talepleri tekrar görüşüldü. T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’na Öğretim Üyesi adları düzenli olarak bildiriliyor ise talep edilen ödemenin yapılmasına,

- Yararlanmak isteyen Öğretim Üyeleri :

1-) Doç.Dr. M.Cem UZAL

2-) Doç.Dr.Füsun TOKATLI

3-) Yard.Doç.Dr.Zafer KOÇAK

4-) Yard.Doç.Dr. Murat ÇALOĞLU

 

Not: Klinikte halen, 3 poliklinikte 3 uzman ve 6 araştırma görevlisi poliklinik hizmetlerini yürütmekte, ışın tedavi planlaması, hasta çizimi ve cihazdaki tedaviler 2 uzman,3 yardımcı radyasyon fizikçisi ve 5 radyasyon teknikeri vasıtası ile uzman hekimlerin gözetiminde yürütülmektedir.Her ay dekanlığa bildirilmekte olan gece ve gündüz Acil Servisten sorumlu Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda tüm gün poliklinik ve tedavi hizmetlerinden sorumlu olacaktır. İlk özel hasta muayenesi özel poliklinikte yapılacak, simülasyon (çizim), tedavi planlaması ve ışın tedavileri özel olarak Öğretim Üyesi gözetiminde yapılmasının talep edilmesi halinde ücrete tabi bu işlemler saat : 14.00’den sonra gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda  önerilen ;

Yapılacak işlem ve ücreti :

1-) Özel Konvansiyonel planlama ücret (çizim ve ilk set-up dahil)  :    750,00.-YTL

2-) Özel Konformal planlama ücreti (çizim ve ilk set-up dahil)       : 1.000,00.-YTL

3-) Özel Set-Up (her bir seans için)                                        :      50,00.-YTL

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.11.2006 tarih ve 451 sayılı yazısı doğrultusunda; 2007 yılı film isteklerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 5-) T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 26.06.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/013-1942 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Döner Sermaye İşletmesinin 2006 yılı gelir dağılımına ilişkin, Fakülte Yönetim Kurulunun 20.06.2006 tarih ve 18 nolu toplantısında alınan “Döner Sermaye Kapsamında Sağlanan Gelirlerin Dağıtım Oranları”na ilişkin alınan 4 nolu kararın uygun olduğuna,

 

b-) 17.11.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-3966 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmakta olan Multılab Karbon Kükürt Cihazı için 5 adet porselen çubuk ve 2 kutu kayıkçık isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, 

 

c-) 17.11.2006 tarh ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-3361 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal malzeme isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, 

 

d-) 17.11.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-3970 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere 1 adet bidistile su cihazı isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,          

 

e-) 17.11.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-3360 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılan Kalorimetre Cihazı bakımının birimin gelirleri uygun olduğu takdirde yapılmasına,

 

KARAR 6-) T.Ü.Lüleburgaz Kepirtepe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.11.2006 tarih ve B.30.2.TRK.076.07.00/325-1131 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulda bulunan bilgisayar,  tekstil, kimya, elektrik ve grafik laboratuarlarında görsel eğitim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet projeksiyon cihazı ile 1 adet projeksiyon perdesi isteklerinin, birim gelirleri olmadığından uygun olmadığına,        

 

 

 

KARAR 7-) Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 24.11.2006 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.45.00.06/288 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Makine Mühendisliği bölümü ve İnşaat Mühendisliği bölümü laboratuarlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan laboratuar aletleri ve sarf malzemelerin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

KARAR 8-) T.Ü.İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 01.12.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.19.00/1122 sayılı yazısı doğrultusunda; birimin kullanacağı bildirilen 4.144,00.-YTL ile Yüksekokulun ihtiyacı olan malzemelerin (cüppe, pıcstart plus pıc programlayıcı, cutter vs…) birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 18.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71.3571-4751 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Hastanesinde 205 geçici işçi görev yapmaktadır. 4857 sayılı iş kanununun 81.maddesinde “devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilkyardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerlerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.”hükmü yer almaktadır. Üniversitemizde işyeri hekimliği sertifikasına sahip olan 2547 ve 657 sayılı kanuna tabi görev yapan personelimiz bulunmaktadır. Söz konusu personellerimizin aynı zamanda Üniversitemizin işyeri hekimliği görevini yürütüp-yürütemeyeceği hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından görüş istenmiş olup, alınan cevaba göre işlem yapılacağı Rektörlük tarafından bildirilmiştir. Konunun görüşülmesi neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek cevaba göre karar verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

           Prof. Dr. Armağan ALTUN

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Doç.Dr. Murat BİRTANE

Üye                                                                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                 Suhil YAVUZ

               Üye                                                                                               Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

Toplantı Tarihi : 17.11.2006                                                                                   Toplantı Sayısı : 15

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 14.09.2006 tarih ve 640/4715 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Servisinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin         ( astelfix 15 cm flaster, minvac dren, bez flaster 10x15 vs…) ihale ile teminine,

 

b-)27.09.2006 tarih ve 670/5042 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Nöroşirürji Anabilim Dalında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin ( merocel, polypropilen 4/0 keskin 3/8 daire 25 mm 75 cm, ventriküler eksternal drenaj seti vs…) ihale ile teminine,   

 

c-) 11.10.2006 tarih ve 670/5369 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 2007 yılı 20 kişilik “Güvenlik Görevlisi” hizmeti satın alınmasının  uygun olmadığına,

 

d-) 13.10.2006 tarih ve 610/5454 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz otomasyonunda vizeli işçi statüsünde “Bilgisayar İşletmeni” olarak görev yapan Seçil BİRKAYA’nın yevmiyesinin 01 Eylül 2006 tarihi itibariyle %20 oranında yükseltilmesinin uygun olduğuna, 

 

e-) 10.11.2006 tarih ve 670/5966 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Acil Servisindeki mevcut Quantum marka röntgen cihazı arızasının onarımı atölye imkanlarıyla mümkün olamadığından , dış firmaya yaptırılmasının uygun olduğuna,

 

f-) 10.11.2006 tarih ve 670/5967 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Acil Servisindeki mevcut Bennett marka röntgen cihazı arızasının onarımı atölye imkanlarıyla mümkün olamadığından , dış firmaya yaptırılmasının uygun olduğuna,

 

g-) 14.11.2006 tarih ve 670/6030 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin 2007 yılı     “Teknik Hizmetler grubundaki çalışanların 01 Ocak 2007 tarihinden  itibaren 1 yıl süre için 30 kişi, – Veri Hazırlama ve Kontrol Sekreterlik grubu çalışanlarının 70 kişi olarak 6 ay süre ile , Hasta Taşıma,Yemek Dağıtımı ve Yardımcı Hizmetler grubundaki çalışanların 3 ay süre ile 120 kişi  toplam 220 kişi olarak hizmet alımı ihalesine çıkılmasına,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.09.2006 tarih ve 06/167 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyatlarda kullanılmak üzere ihtiaç duyulan sarf malzeme ( steril sapsız selülozik üçgen sponge, 6 V 4.5 A E14 Haag Streit 900 benzeri biomikroskoplar için ampül) isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 12.10.2006 tarih ve 513 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kemoterapi alan ve aynı anda Hepatit B tedavisi devam eden hastalar için ihtiyaç duyulan “cansidos 50 mg flk” ilaç isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31.10.2006 tarih ve 541 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kazım UYGUN’un görevden ayrılması medeniyle, tarafınca yapılan rutin “Tıbbi uygulamada metastatik  meme kanseri tedavisinde hasta özellikleri ile nono veya kombinasyon kemoterapi arasındaki birliktelik” gözlem çalışmasının yürütücüsü olarak Yrd.Doç.Dr. Hakan KARAGÖL görevlendirilmesi ile ilgili yazının uygun olduğuna,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31.10.2006 tarih ve 162/06 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında biyopsi incelemeleri ve raporlanması Öğretim Üyeleri tarafından yapıldığından, Öğretim Üyelerinin biyopsi materyali incelemesi karşılığında (materyalinin özelliğine göre (30-40-50,00.-YTL)) Özel Katkı Payı ödenmesi taleplerinin bir sonraki yürütme kurulunda tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.07.2006 tarih ve 234 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Acil bölümünde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bir adet 800 mA gücünde tek tüp tek masa ve statifi olan röntgen cihazı istekleri temininin uygun olmadığına,

 

KARAR7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.10.2006 tarih ve 278 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında görevli Öğretim Üyelerinin diğer Üniversite Hastanelerinde uygulanan özel muayene ücretlerinin yanında,radyoterapi tedavilerini özel olarak yaptırmak isteyen hastaların simülasyon(çizim), planlama ve set-up (tedavi cihazında her seans için hastanın ışın sahalarının Öğretim Üyesi tarafından kontrolü) işlemlerinin Döner Sermaye İşletmesi tarafından ücretlendirilerek , Öğretim Üyeleri farkından yararlandırılmaları taleplerinin bir sonraki yürütme kurulunda tekrar görüşülmesine,

 

- Yararlanmak isteyen Öğretim Üyeleri :

1-) Doç.Dr. M.Cem UZAL

2-) Doç.Dr.Füsun TOKATLI

3-) Yard.Doç.Dr.Zafer KOÇAK

4-) Yard.Doç.Dr. Murat ÇALOĞLU

 

Yapılacak işlem ve ücreti :

1-) Özel Konvansiyonel planlama ücret (çizim ve ilk set-up dahil)  :     750,00.-YTL

2-) Özel Konformal planlama ücreti (çizim ve ilk set-up dahil)       :   1.000,00.-YTL

3-) Özel Set-Up (her bir seans için)                                        :       50,00.-YTL

 

 

KARAR 8-)T.Ü.Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 13.10.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.72.00/1172-15316 sayılı yazısı doğrultusunda; Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün İngilizce Kursu ile ilgili yazılarının uygun olduğuna,

 

KARAR 9-) T.Ü.Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim,Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün 14.11.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.3Ü.00.00/189 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 adet dijital fotoğraf makinesi, 2’şer adet laserjet yazıcı ile bilgisayar isteklerinin, birimin  gelirleri doğrultusunda  kendi bütçelerinden karşılanmasına, 

 

 

 

KARAR 10-) T.Ü. Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 18.10.2006 tarih ve 540-17 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez Yönetim Kurulunun 17.10.2006 tarih ve 2006-05 sayılı oturumunda Yabancı Dil (İngilizce) kurs ücreti ile ilgili alınan                                   (kurs ücreti :2.250.-YTL) kararın uygun olduğuna, “Döner Sermaye Gelirleri Dağılımı” nın belirlenmesine ilişkin Merkez Müdürlüğü’nün 21.09.2006 tarih ve 2006-03 sayılı oturumunda alınan kararın  daha sonra görüşülmesine,

 

KARAR 11-) Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 05.10.2006 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.00.00/150-223 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım makinalarının süt sağım makinaları  denemelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “vakum debi ölçer” isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

b) 05.10.2006 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.00.00.00/150-224 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım makinalarının süt sağım makinaları denemelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cihazların temini birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

c-) 11.10.2006 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.00.00.00/150-225 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin Üniversite Döner Sermaye İşletmesinin 2006 mali yılında olan işlerini yürütmek üzere Komisyon Başkanı ve Birim Koordinatörü olarak Dekan Yard.                              Doç.Dr. Fadıl ÖNEMLİ’nin görevlendirildiğine dair yazının uygun olduğuna,

 

d-) 19.10.2006 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-228 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülteye ait 59 ED 099 plakalı hizmet aracının “zorunlu trafik sigortası”nın yapılması işleminin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

e-) 20.10.2006 tarih ve ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-237 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makinaları bölümü deneylerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “termal property analizör” isteklerinin temini birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,  

 

f-) 26.10.2006 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-239 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makinaları bölümünde kullanılan yazıcılar için “toner” isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,  

 

KARAR 12-) Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 10.10.2006 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.00.00/06-239 sayılı yazısı doğrultusunda; 22 HN 834 plakalı hizmet aracında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “kurşunsuz benzin” isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,  

 

a-1-) 17.11.2006 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.45.00.06/277 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte hizmetlerinde kullanılan 22 HN 834 plakalı araç ile 59 PU 997 plakalı araç için oto lastiği isteklerinin teminine,

 

b-) 07.11.2006 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.45.00.06/266 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte İnşaat Mühendisliği bölümü laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan laboratuar malzemesi ( yüksek kapasiteli elek sallama cihazı, kum konisi deney seti) isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,  

 

 

c-) 13.11.2006 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.45.00.06/272 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte İnşaat Mühendisliği bölümü hizmetlerinde kullanılmak üzere “tam otomatik CBR-Proktor kompaktörü deney seti “ isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,  

 

KARAR 13-) Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürülüğü’nün 12.10.2006 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.00.00.00/1549 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokul binasının genel bakım ve onarımının yapılabilmesi için gerekli malzemelerin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

KARAR 14-) T.Ü.Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 19.10.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.05.00/070-1856 sayılı yazısı doğrultusunda; 2005-2006 Öğretim yılı gelirlerinden 3.983,22.-YTL kalan para ile Yüksekokul derslerinde kullanılmak üzere              “bir adet projeksiyon ile bir adet dizüstü bilgisayar” isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

               Prof. Dr. Armağan ALTUN

      Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                         Prof. Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU                                                     Üye                                                                                                Üye

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                    Suhil YAVUZ

               Üye                                                                                                      Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

Toplantı Tarihi : 03.10.2006                                                                                   Toplantı Sayısı : 14

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin;

 

a-)21.09.2006 tarih ve 670-4923 sayılı yazısı doğrultusunda; Pandemi Eylem Planı dahilinde Hastanemizde görev yapan personellere yapılmak üzere “1200 adet grip aşısı” isteklerinin teminine, 

 

b-) 15.06.2006 tarih ve 670-3028 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz binalarının ısıtılmasında kullanılan esanjörlerin bakımlarının yapılabilmesi için gerekli olan conta takımlarının teminine, 

 

c-) 26.09.2006 tarih ve 670-5010 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin 2007 yılı için 302 kişilik hizmet alımının 90 kişi olarak temizlik hizmeti alınmasına,

 

d-) 27.09.2006 tarih ve 670-5040 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılan tıbbi gazların 2007 yılı ihtiyaçlarının (likit oksijen,büyük-küçük oksijen tüpü,karbondioksit vs…) temin edilmesine,

 

e-) 27.09.2006 tarih ve 670-5048 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz servis mutfaklarında            2007 yılında kullanılmak üzere 500 adet 12 kg’lık ve 20 adet 45 kg’lık tüp isteklerinin                                    teminine,

 

f-) 27.09.2006 tarih ve 670-5049 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında 2007 yılında kullanılmak üzere 24 ton propan gazı isteklerinin teminine,

 

g-) 29.09.2006 tarih ve 670-5081 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin buhar üreten kazanlarında kullanılmak üzere 2.000 ton 6 No’lu fuel-oil isteklerinden 1.200 ton  6 nolu fuel-oil teminine,

 

h-) 03.10.2006 tarih ve 670-5131 sayılı yazı doğrultusunda; Hastanemizin 6 (altı) ay süre ile  Halkla İlişkiler hizmet alımı yapılmasının uygun olduğuna,

 

ı-) 03.10.2006 tarih ve 670-5132 sayılı yazı doğrultusunda; Hastanemizin çamaşır yıkama hizmet alımı yapılmasının uygun olduğuna,

 

i-) 03.10.2006 tarih ve 670-5146 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere sütur isteklerinin teminine,

 

j-)03.10.2006 tarih ve 670-5158 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere 50 kalem sarf malzeme isteklerinin teminine,

 

k-) 03.10.2006 tarih ve 670-5159 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere; 30 kalem sarf malzeme isteklerinin teminine,

 

l-) 03.10.2006 tarih ve 670/5133 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz araçlarının 2007 yılı yakıt (normal mazot,euro dizel,süper ve kurşunsuz benzin) isteklerinin teminine,

 

m-) 03.10.2006 tarih ve 670/5134 sayılı yazısı doğrultusunda; 2007 yılı Merkez Laboratuarı kit isteklerinin teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü. Hastanesi Eczanesi’nin 03.10.2006 tarih ve 228 sayılı yazısı doğrultusunda; yıllık ihtiyaç duyulan ilaç ve serum isteklerinin teminine,

 

KARAR  3-) T.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.09.2006 tarih ve 062 sayılı yazısı doğrultusunda; yeni ayaktan kemoterapi ünitesinin hizmete geçmesi ve hastane kemoterapilerinin bu üniteye toplanması nedeniyle “Sec. 200 ve Sec.400” isteklerinin                  teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  15.03.2006 tarih ve 81 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 adet rezektoskop ve Hopkins II 30º teleskop isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.04.2004 tarih ve 56 sayılı yazısı doğrultusunda; “makroskopi kabini, rotary mikrotom, rutin hemotoksilen-eozin boyama cihazı ve lam-lamel kapatma cihazı” isteklerinin teminine,

 

KARAR  6-) T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 14.09.2006 tarih ve 071-2841 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültemiz Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere 27 kalem kimyasal malzeme isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü. Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 22.09.2006 tarih ve 540-13 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez Yönetim Kurulumuzun 21.09.2006 tarih ve 2006-03 sayılı oturumunda Yabancı Dil (İngilizce) kursu ile ilgili “Döner Sermaye Gelirleri Dağılımı”na ilişkin alınan kararın,  birimin gelirleri uygun olduğu doğrultuda kabulüne, 

 

KARAR 8-) T.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 12.09.2006 tarih ve 80-874 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin eğitim ve öğretimde kullanılmak üzere 16 adet renkli yazıcı isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

b-) 24.08.2006 tarih ve 80-818 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin eğitim ve öğretimde kullanılmak üzere “120*270 yeşil yazı tahtası, hareketli tepegöz masası, öğretmen kürsüsü  ve 180*180 projeksiyon perde” isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,    

 

KARAR  9-) T.Ü. Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 19.07.2006 tarih ve 165 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü hizmetlerinde kullanılmak üzere  Los Angeles Aşındırma Makinesi isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

 

KARAR 10-) Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 19.09.2006 tarih ve 305-1086 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul Dış Ticaret ve AB bölümü yabancı dil laboratuarında kullanılmak üzere 1 adet projeksiyon cihazı isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

KARAR 11-) Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 11.09.2006 tarih ve 2421 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 06.09.2006 tarih ve 2006/30 sayılı toplantısında Döner Sermaye ile ilgili alınan (yeşil kabuklu el bademi, sert badem Birim Satış Fiyatları ile ilgili) 4 ve 5 no’lu kararların uygun olduğuna,

 

b-) 28.09.2006 tarih ve 150-212 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte hizmet araçları ve traktörlerin akaryakıt (motorin-kurşunsuz benzin) ihtiyaçlarının, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

c-) 28.09.2006 tarih ve 150-213 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makineleri Bölümünün yapmış oldukları deneylerde kullanılmak üzere 2 adet SENECA Z-111 4-20 mA Convertor isteklerinin,  olduğu takdirde teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 30.01.2006 tarih ve 022 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan Cis-Bio marka cirus model Co-60 teleterapi cihazının 7’nci yılı doldurmasından dolayı yeni bir cihaz isteklerinin teminine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

        Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

      Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                   Prof. Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU  

        Üye                                                                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Uzm.Dr. Ali KOCAİLİK                                                             İpek ERGUT

               Üye                                                                                Sayman V.

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

Toplantı Tarihi : 31.08.2006                                                                                   Toplantı Sayısı : 13

 

KARAR 1-) T.Ü Hastanesi Başhekimliği’nin; a-) 28.08.2006 tarih ve 670-4309 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde görevlendirilen Yrd.Doç.Dr.Ümmü Yıldız FINDIK’ın haftada 2 gün görev yapması nedeniyle Döner Sermaye Katkı Payının 01.09.2006 tarihinden itibaren %40 olarak ödenmesi hususunun uygunluğuna,

b-) 31.08.2006 tarih ve 670-4385 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Öğr.Gör. olarak görev yapan Mehmet Vehbi ÖZBEK’in Hastanemiz Biyomedikal Biriminde haftada dört gün görevlendirilmesi nedeniyle Döner Sermaye katkı Payı ödenmesi hususunun uygunluğuna,

c-) 31.08.2006 tarih ve 670-4394 sayılı yazısı doğrultusunda; Yatan hastaların tedavisinde kullanılacak ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin reçete ile alınması yerine Bütçe Uygulama Talimatı gereğince açık ihale usulü ile temin edilmesi’nin uygunluğuna,

 

d-) 28.08.2006 tarih ve 600-4307 sayılı yazısı doğrultusunda; Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi 2006 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Esaslarının         9 uncu maddesine istinaden Döner Sermaye Katkı Payının 01.09.2006 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde değiştirilerek;

 

A-) 2547 sayılı kanuna tabi personelden,

1-) Profesör, Doçent, Yrd. Doç.                   %150 

2-) Uzman                                                    %  80   

3-) Tıp doktoru Araş. Gör.                           %  70   

4-) Diğer Araştırma Görevlileri                      %  50   

5-) Öğretim Görevlisi (yüksek lisans)             %  50   

6-) Öğretim Görevlisi (Doktora)                    %  60   

 

B-) 657 sayılı yasaya tabi personelden,

1-) Hastanede görevli doktorlara                   % 70   

2-) a: Diğer personele                                    % 50   

      b: Diğer personelden prematüre devamlı bakım ünitesi, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım, küvoz bakımı, kemikiliği, izole radyoaktif odası, yanık ünitesi, diyaliz, acil servis, ameliyathane, doğumhane, dahili ve cerrahi yoğun bakımlarda çalışanlara ek olarak %10 oranında katkı payı ödenmesine,

e-) 31.08.2006 tarih ve 670-4386 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanede 08.00-14.00 saatleri arasında Öğretim Üyelerince yapılan mesai içi özel muayene ücretlerinin          90-YTL.’den 150-YTL.’ye çıkarılmasına ve mesai içi özel ameliyat ücretlerinin doğrudan gelir getirici işlemlere uygulanan ücretlerin 2006 Bütçe Uygulama talimatının %150’si olarak 01.09.2006 tarihinden itibaren uygulanmasının uygun olduğuna,oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

      Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

   Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                      Prof. Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU                                                          Üye                                                                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

Uzm.Dr. Ali KOCAİLİK                                                                          İpek ERGUT

               Üye                                                                                            Sayman V.

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

Toplantı Tarihi : 24.08.2006                                                                                   Toplantı Sayısı : 12

 

 

KARAR 1-) T.Ü. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 01.06.2006 tarih ve 180 sayılı yazısı doğrultusunda; Genel anestezi ve Rejyonel anestezi sırasında kullanılmak üzere  “hasta ısıtma blanketi, kan serum ısıtma cihazı ve seti” isteklerinin daha sonra değerlendirilmesine,              

 

b-) 14.07.2006 tarih ve 271 sayılı yazısı doğrultusunda; A.D’da kullanılmak üzere “PCA seti ve Epidural Katater Seti 16 G” isteklerinin 400’er adet temin edilmesine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin;

 

a-) 12.07.2006 tarih ve 610-3537 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Vizeli işçi statüsünde Biyomedikal Teknikeri olarak görev yapan Sadullah Erdal ERDAŞ’ın yevmiyesinin 30.30-YTL. olarak yükseltilmesinin uygun görüldüğüne,

 

b-) 14.08.2006 tarih ve 670-4093 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Vizeli işçi statüsünde çalıştırılması düşünülen Veteriner Hekim’in yevmiyesinin 32.60-YTL. olarak belirlenmesinin uygun görüldüğüne,

 

c-) 02.08.2006 tarih ve 670-3874 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde kullanılmak üzere “Buhar Sterilizatörü için kimyasal indikatör ve etiket” isteklerinin temini hususunun uygun görüldüğüne,                                                                  

 

ç-) 20.07.2006 tarih ve 670-3681 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi için Class 1 oda oluşturmak amacı ile  klima sistemi ve montajı yapılması hususunun daha sonra tekrar görüşülmesine,

 

d-) 23.08.2006 tarih ve 670-4248 sayılı yazısı doğrultusunda; Hizmet Alımı ihalesinin süresi 31.08.2006 tarihinde sona ermekte olup, hizmetin aksamaması için 23.08.2006 tarihinde Hizmet Alımı ihalesine çıkılmış ancak Kamu İhale Kurumu tarafından ihale süreci durdurulmuştur. Bunun sonucu olarak hizmetin devamını sağlamak üzere ivedi olarak 302 kişi ile 4 aylık Hizmet Alımı yapılması ve bu süreçte Kamu İhale Kurumunun cevabına göre ihale sürecinin devam ettirilmesi hususunun uygun görüldüğüne, 

 

e-) 10.08.2006 tarih ve 670-4041 sayılı yazı doğrultusunda; Hastanemiz Yoğun Bakım            ( I, II ve III ) Ünitelerinin giriş kapılarında konteminasyon kontrol zonu oluşturmak için yaklaşık olarak 110 m² antibakteriyel zemin yapılması hususunun daha sonra tekrar görüşülmesine,

 

f-) 02.08.2006 tarih ve 670-3875 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde yıkama ve dezenfeksiyon cihazlarında kullanılmak üzere  ( enzimatik solüsyon, yağlayıcı parlatıcı solüsyon vs… ) 1 yıllık malzeme isteklerinin temini hususunun uygun görüldüğüne,

 

g-) 02.08.2006 tarih ve 670-3873 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Ameliyathanelerinde ve Kliniklerinde kullanılmak üzere ( Disposable alet masa örtüsü,         el kurulama bezi, gazlı bez batın kompresi vs… ) malzeme isteklerinin temini hususunun uygun görüldüğüne,

 

h-) 23.08.2006 tarih ve 670-4233 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mesai dışı özel muayene katkı paylarının 01 Eylül 2006 tarihi itibariyle 150-YTL olarak belirlenmesi hususunun oy çokluğu ile uygun görüldüğüne,

 

ı-) 23.08.2006 tarih ve 670-4232 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mesai dışı özel ameliyat ücretlerinin 01 Eylül 2006 tarihi itibariyle 2006 Bütçe Uygulama Talimatının          % 150’si olarak belirlenmesi hususunun oy çokluğu ile uygun görüldüğüne,

 

i-) 02.08.2006 tarih ve 670-3876 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde kullanılmak üzere 1 yıllık malzeme isteklerinin temini hususunun uygun görüldüğüne,

 

KARAR 3-) T.Ü. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın; 18.08.2006 tarih ve 2006/130 sayılı yazısı doğrultusunda; günde minimum 100 kişinin çalıştığı ameliyathanemizdeki Öğretim Üyesi odasında bulunan soğuk ve sıcak su cihazına düzenli olarak su temini hususunun “uygun görülmediğine”,

 

KARAR 4-) T.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 01.08.2006 tarih ve 622 sayılı yazısı doğrultusunda; Yenidoğan Servisinde kullanılmak üzere “İntravenöz infüzyon filtresi ve Paranteral nutrisyon filtresi ve Steril distile su” isteklerinin temini hususunun uygun görüldüğüne, 

 

b-) 14.07.2006 tarih ve 557 sayılı yazısı doğrultusunda; A.D Nöroloji/Hematoloji servislerinin ihtiyacı olan “naylon koruyuculu ortopedik yatak” isteklerinin temini hususunun uygun görüldüğüne,

 

KARAR 5-) T.Ü. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 11.08.2006 tarih ve 2006/156 sayılı yazısı doğrultusunda; Excimer Laser cihazının gaz tüpünün değişimi hususunun uygun görüldüğüne,

 

KARAR 6-) T.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 04.08.2006 tarih ve 238 sayılı yazısı, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 28.07.2006 tarih ve 478 sayılı yazısı ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 26.07.2006 tarih ve 2006/188 sayılı yazıları doğrultusunda; A.D Servislerinde kullanılmak üzere 16 kalemlik malzeme isteklerinin temini hususunun uygun görüldüğüne, 

 

KARAR 7-) T.Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 31.05.2006 tarih ve 231 sayılı yazısı doğrultusunda; Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere “Surci Cuff erişkin boy TA Manşonu” isteklerinin temini hususunun “uygun olmadığına”,

 

KARAR 8-) T.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 08.08.2006 tarih ve 2006/291 sayılı yazısı doğrultusunda; A.D servisinde kullanılmak üzere  “ Nemlendiricili-Antibakteriyel hasta banyo yıkama pedi, Nemlendiricili-Antibakteriyel perine bölgesi temizleme pedi ve saç yıkama bonesi “ isteklerinin temini hususunun “uygun olmadığına”, 

 

KARAR 9-) T.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 19.06.2006 tarih ve 221 sayılı yazısı doğrultusunda; yatan hastalar için haftada 1 gün 45 dakika uğraşı saati yapılmak istenmektedir. Bu amaçla Halk Eğitimden gelecek olan uğraşı hocasının maaşının temini hususunun, dışarıdan hizmet alınamadığından dolayı   “uygun görülmediğine”,

 

KARAR 10-) T.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 08.06.2006 tarih ve 143 sayılı yazısı doğrultusunda; 2006 yılında kullanılmak üzere 16 kalem sarf malzeme isteklerinin temini hususunun uygun görüldüğüne,                                                                     

 

KARAR 11-) T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın; 16.08.2006 tarih ve 150-185 sayılı yazısı doğrultusunda; Gıda Mühendisliği Bölümünün yapmış oldukları deneylerde kullanılmak üzere 61 kalem laboratuar malzemesi isteklerinin Katkı Payları ödendiğinde temin edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

         Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

      Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                     Prof. Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU  

        Üye                                                                                                Üye

 

 

 

 

 

 

Uzm.Dr. Ali KOCAİLİK                                                               İpek ERGUT

               Üye                                                                                  Sayman V.

                                                                                                                                

                                                                                                                      

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

Toplantı Tarihi : 12.07.2006                                                                                   Toplantı Sayısı : 11

 

 

1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 16.02.2005 tarih ve 05/38 sayılı yazısı doğrultusunda; YAG lazer cihazı isteklerinin ihale ile  teminine, 

 

b-) 03.04.2006 tarih ve 06/62 sayılı yazısı doğrultusunda; A.D Polikliniğinde kullanılan  Lazer Fotokoagülasyon cihazının arızasının giderilmesine veya yenisinin alınmasına,

 

2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 23.03.2006 tarih ve 2006/87 sayılı yazısı doğrultusunda; Yoğun Bakım Ünitesinde ve Ameliyathanelerinde açık kalp ameliyatı olan hastaların takibinde kullanılmak üzere     (Basınç kablosu, Non invaziv kan basıncı ölçümü kablo ve manşonu, Parmak ucu SpO2 ölçümü aktarım kablosu vs…) malzeme isteklerinin ihale ile teminine,                                    

 

3-) T.Ü.Hastanesi Kan Transüzyon Komitesi Başkanlığı’nın; 05.05.2006 tarih ve 08 sayılı yazısı doğrultusunda; Kan Transüzyon Komitesi’nin 13.04.2006 tarih ve 2 no’lu oturum kararları’nın uygun olmadığına,

 

4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 29.05.2006 tarih ve 227 sayılı yazısı doğrultusunda; A.D da kullanılan Philips İntegris H-3000 cihazı arızasının giderilmesine, 

 

5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 20.04.2006 tarih ve 114 sayılı yazısı doğrultusunda; çağımızın modern nöroşirurjisi bağlamında tam anlamı ile hizmet verilebilmesi ve bilimsel çizginin yakalanabilmesi için “Karaniyel ve Spinal Digital Nöroendoskopik Cerrahi Sistemi” isteklerinin ihale ile teminine,   

 

b-) 21.04.2006 tarih ve 2006/121 sayılı yazısı doğrultusunda; A.D. Acil Ameliyathanesinde kullanılmak üzere “acil ameliyat seti” isteklerinin ihale ile  teminine,

 

6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 28.06.2006 tarih ve 437 sayılı yazısı doğrultusunda; A.D. ameliyatlarında kullanılan cerrahi motor için gerekli (GA 156 motor kablosu, GB 125R kesici uç ve GB 227 delici tabanca) yedek parça isteklerinin ihale ile  teminine, 

 

 

7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 30.05.2006 tarih ve 192 sayılı yazısı doğrultusunda; A.D servisinde yatmakta olan hastalarda kullanılmak üzere 80 adet Hidrofiber yara kapama örtüsü isteklerinin ihale ile teminine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

    Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

   Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                     Prof. Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU    

        Üye                                                                                                   Üye

 

 

 

 

 

 

Uzm.Dr. Ali KOCAİLİK                                                                   Cemil YILDIRAN

               Üye                                                                                            Sayman

                                                                                                                                

                                                                                  

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

Toplantı Tarihi : 05.07.2006                                                                                   Toplantı Sayısı : 10

 

 

KARAR 1-) T.Ü. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 13.06.2006 tarih ve 202 sayılı yazısı doğrultusunda; Kalp Damar Cerrahisi, ağır travma ve yoğun bakım olgularında hemostatik sistemin çalışması ve etkinlik düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Tromboelastograf cihaz isteklerinin ihale ile teminine,                                               

 

b-) 22.06.2006 tarih ve 207 sayılı yazıları doğrultusunda; transözafagial ekokardiyografinin endike olduğu kötü E.F’li (yüksek kardiyak riskli) kapak  hastalarında kullanılmak üzere 50 adet “Pulmoner Arter Katateri” isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 29.03.2006 tarih ve 670/1578 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Ameliyathaneler ve diğer birimlerinde yapılan partikül ölçümlerinde filtrelerin değişmesi gerekliliği belirlenmiş olup, hepa, torba ve kaba filtre isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 14.06.2006 tarih ve 640-3004 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Birimlerinde kullanılmak üzere (A4 fotokopi kâğıdı, A3 fotokopi kâğıdı, plastik dosya, ıstampa mürekkebi vs… kırtasiye isteklerinin ihale ile teminine,

  

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 27.04.2006 tarih ve 35 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının ihtiyacı olan sarf malzeme (ethanol absolute %99,8, proteinaz K, EDTA vs….) isteklerinin ihale ile teminine,                

 

b-) 27.04.2006 tarih ve 35 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının ihtiyacı olan cihaz                   (masa üstü soğutmalı santrifüj) taleplerinin daha sonra değerlendirilmesine,                                                        

 

 

KARAR 4-) T.Ü. Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi’nin 27.06.2006 tarih ve 19 sayılı yazıları doğrultusunda; yıllık bazda kullanılmak üzere 18 ton sıçan-fare yemi, 1 ton tavşan yemi ve 1 ton kobay yemi isteklerinin ihale ile teminine,                                                                                                

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.06.2006 tarih ve 202-06 sayılı yazısı doğrultusunda; karaciğer rezeksiyonlarında, acil travmatolojide ve miles ameliyatlarında kanama durdurucu olarak kullanılmak üzere talep edilen malzemelerin (şırınga mişcrofibrillar collagen, sheets microfibrillar collagen) uygun görülmediğine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Hastanesi İnfeksiyon Komitesi Başkanlığı’nın 08.05.2006 tarih ve 09 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz infeksiyonlarının önlenmesi için kullanılmak üzere yıllık        ihtiyaç duyulan malzemelerin(alkol bazlı el ve cilt dezenfekytanı, yer ve yüzey dezenfektanı,bowie dick,vs….) ihale ile teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 17.04.2006 tarih ve 2006/114 sayıları doğrultusunda; Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere (Isı Problu İdrar Sondası 18 Fr ve 16 Fr, Kardiyovasküler PTFE Felt vs…) sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine, 

 

b-) 14.06.2006 tarih ve 2006/183 sayılı yazıları doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılmak üzere, Mitral Mekanik Kalp Kapağı No:25-27 ve Aorta Mekanik Kalp Kapağı No:19-21 isteklerinin ihale ile teminine, 

 

c-) 26.06.2006 tarih ve 2006/198 sayılı yazıları doğrultusunda; Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere Hemofiltrasyon cihazı isteklerinin ihale ile teminine,  

 

KARAR 8-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin;

 

a-) 18.04.2006 tarih ve 1574 sayılı yazısı doğrultusunda; bir yıllık transfüzyon öncesi kit ve reaktiflerin    (forward ABO-Rh testi, Reverse grup testi, Rh Subgrup test vs….) isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 13.06.2006 tarih ve 1619 sayılı yazıları doğrultusunda; Transfüzyon öncesi testlerde kullanılmak üzere, (Anti-A, Anti-B, Anti-D ve Cross Match) kit isteklerinin ihale ile teminine,            

 

KARAR 9-) T.Ü. Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.04.2006 tarih ve 2006/121 sayılı yazısı doğrultusunda; A.D. Acil Ameliyathanesinde kullanılmak üzere “acil ameliyat seti” isteklerinin daha sonra değerlendirilmesine,                                                                      

  

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.05.2006 tarih ve 96 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarında çalışılmakta olan RIA (Radio Immüno Assay) kit ( Free testesteron,trab,anti gad insülin antikoru vs…) isteklerinin ihale ile teminine, 

 

KARAR 11-) T.Ü. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.04.2006 tarih ve 56 sayılı yazıları doğrultusunda; zamanı daha verimli kullanabilmek, yapılan işin kalitesini arttırabilmek ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturabilmek amacıyla ( Makroskopi kabini, Rotary mikrotom, Rutin hemotoksilen-eozin boyama cihazı ve Lam-lamel kapatma cihazı ) demirbaş malzeme isteklerinin daha sonra değerlendirilmesine,

  

KARAR 12-)T.Ü.Edirne Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 25.05.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.77.01.00.445 sayılı yazısı doğrultusunda; eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme (anatomik kartlar, duvar kağıtları,televizyonlar,yazıcılar) taleplerinin uygun görüldüğüne,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 24.05.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1371 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 23.5.2006 tarih ve 2006/18 sayılı toplantısında Döner Sermaye ile ilgili alınan 11 ve 12 no’lu kararların uygun olduğuna,

 

b-) 07.06.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1507 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 06.06.2006 tarih ve 2006/20 sayılı toplantısında Döner Sermaye ile ilgili alınan 3 nolu kararın uygun olduğuna,

        KARAR 14-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 05.07.2006 tarih ve 670-3429 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz 01.09.2006 tarihinden itibaren 10 aylık belirtilen 302 kişilik hizmet alımlarının ihale ile teminine oy birliği ile karar verilmiştir.                                         

 

 

 

 Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

          Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                Doç.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                  Üye

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                      Cemil YILDIRAN

                Üye                                                                                              Sayman

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 05.01.2006                                                                      Toplantı Sayısı : 01

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin; 14.12.2005 tarih ve 670/10137 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Isı Merkezinde kullanılan personel odalarının cam ve çerçevelerinin değiştirilmesi işleminin uygun olduğuna,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 04.01.2006 tarih ve 670/55 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez Laboratuarının 2006 yılı kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12.12.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.14.00-099-2005-1062 sayılı yazısı doğrultusunda; UPS (Güç kaynağı) isteklerinin teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 08.12.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.A1.00.00/100-826 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet renkli A4 yazıcı isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 26.12.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/013-4299 sayılı yazısı doğrultusunda; Döner Sermaye biriminin    2006 yılında yapılacak işler ve bu işlerden alınacak fiyat listelerine ilişkin                       Fakülte Yönetim Kurulunun 21.12.2005 tarih ve 34 nolu toplantısında alınan 6 nolu kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.11.2005 tarih, 780 sayılı yazısı ile 13.12.2005 tarih ve 845 sayılı yazısı doğrultusunda; Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan Space labs hasta başı monitörlere 2’şer adet TA modülü ile saturasyon kablosu, 4 adet EKG kablosu isteklerinin teminine,  Space labs 10 SL model ALLİED TELLESİS merkezi monitör santrali arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 7-) T.Ü.Hastanesi Ameliyathanesi’nin 14.12.2005 tarih 83 sayılı, Başhekimliğin 14.12.2005 tarih 6314 kayıtlı yazısı doğrultusunda; küçük,büyük ve orta boy konteynr kapağı arızalarının giderilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

      Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

              Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                Doç.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                  Üye

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                  Cemil YILDIRAN

                Üye                                                                                         Sayman

 

 

  

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 16.01.2006                                                                      Toplantı Sayısı : 02

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 16.01.2005 tarih ve 670/126 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz temizlik ihalesinin iptal edilmesinden dolayı, işlerin aksamaması için 01.02.2006 ve 30.04.2006 tarihleri arasında 3 ay süreli 400 kişilik ihale yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 16.01.2005 tarih ve 670/127 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz temizlik ihalesinin iptal edilmesinden dolayı, işlerin aksamaması için 01.05.2006 ve 31.12.2006 tarihleri arasında 8 ay süreli 350 kişilik ihale yapılmasının uygun olduğuna , oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

  

  Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

           Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Filiz AKATA                                                             Doç.Dr.Armağan ALTUN

             Üye                                                                                                Üye

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                      Cemil YILDIRAN

                Üye                                                                                            Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 

Toplantı Tarihi : 27.01.2006                                                                      Toplantı Sayısı : 03

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 17.01.2006 tarih ve 670/178 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde vizeli işçi statüsünde görev yapan personellerin 2006 yılı yevmiyelerinin asgari ücret artış oranında arttırılmasına,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 18.01.2006 tarih ve 670/236 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz vizeli işçi statüsünde çalıştırılması düşünülen Makine Mühendisinin yevmiyesinin 37,30.-YTL olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, 

 

KARAR 3-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 25.01.2006 tarih ve 670/355 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Hasta Kabul Ünitesinde kullanılmak üzere gerekli banko ve dolapların temininin uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 04.01.2006 tarih ve 640/48 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere acil ihtiyaç duyulan yıllık sarf malzeme ( katajel, pamuk, foley sonda, alkol, kemik iliği biopsi seti vs….) isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 04.01.2006 tarih ve 640/49 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere yıllık malzeme(alçı pamuğu, bistüri, dosiflow,    ekg jeli, lanset vs….)  isteklerinin ihale ile teminine,      

 

KARAR 6-) T.Ü.Hastanesi Ameliyathane’sinin 18.01.2006 tarih ve 8 sayılı yazısı ile T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 18.01.2006 tarih, 239 sayılı kayıtlı yazıları doğrultusunda; Acil Ameliyathanesinde bulunan ameliyat odalarının hazırlık kısımlarındaki    4 adet lavabo tezgahlarının alt ve üst kısımlarına dolap, dinlenme odasına tezgah ve dolap isteklerinin teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Hastanesi Eczanesi’nin 27.01.2006 tarihli, T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 27.01.2006 tarih ve 465 sayılı  ve 27.01.2006 tarih 467 sayılı kayıtlı yazıları doğrultusunda; Hastanemiz eczanesi stoklarında azalmış/tükenmiş olup muhtelif servislerde yatan hastalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ilaçlar ile yıllık ilaç ve serum isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 15.12.2005 tarih ve 670/10172 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz mutfağının 2006 yılı ihtiyacı olan malzemelerin (kuru gıda, plastik sürahi,alimünyum folyo,streç film,piknik bal,reçel vs…) ihale ile teminine,

 

KARAR 9-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-01 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin Döner Sermaye İşletmesi ile olan işlerini yürütmek üzere görevlendirilen Birim Koordinatörü,               Sayman Mutemeti, Ambar Memuru ve Muayene Komisyon üyelerinin uygun olduğuna, 

 

KARAR 10-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 06.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-53 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 03.01.2006 tarih ve 2006/01 sayılı toplantısında Döner Sermaye ile ilgili alınan 2,3,4,5 ve       6 no’lu kararların uygun olduğuna,

 

KARAR 11-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 23.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-10 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Zootekni bölümünün beslediği koyunlar için “kuzu yemi” isteklerinin teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 23.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-11 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültede kullanılan Develop 3150 marka fotokopi makinesinin tamiri için gerekli yedek parça isteklerinin teminine,

 

KARAR 13-) T.Ü.Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.04.00/06-45 sayılı yazısı doğrultusunda; eğitim ve uygulama amacıyla kurulacak olan tekstil laboratuarı ve uygulama seralarının yapılması için birim katkı paylarındaki 20.000.-YTL’lık kısmı ile gerekli istek yapılırsa temin edilebileceğine,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 24.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/100-714 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi kadrosunda, yükseklisans eğitimi yapan Gülben SAYILAN’ın Biyokimya Anabilim Dalında tam zamanlı olarak görevlendirilmesi talebi üzerine,           Döner Sermaye Katkı Payı ödemesinin yapılıp-yapılamayacağı görüşülmüştür :

 2547 sayılı kanunun 58.maddesinin (a) fıkrasına göre; Döner Sermaye geliri elde edilen Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar, Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin her biri ayrı bir birim olarak değerlendirildiğinden adı geçen Araştırma Görevlisine Sağlık Hizmetleri birimi gelirlerinden katkı payı ödenebilmesi için Tıp Fakültesinde ya da Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesi’nde görevlendirilmiş olması gerekmektedir. 2547 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre usulüne uygun olarak görevlendirilmeleri halinde katkı payı ödemesi yapılabileceğinden ve adı geçen kişinin Tıp Fakültesinde ya da Eğitim-Uygulama-Araştırma Hastanesinde görevlendirilmesi olmadığından katkı payı ödemesinin uygun olmadığına, 

 

KARAR 15-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 24.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/100-715 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi kadrosunda, yükseklisans eğitimi yapan Fatma ÖZCAN’ın  Farmakoloji Anabilim Dalında tam zamanlı olarak görevlendirilmesi talebi üzerine,           Döner Sermaye Katkı Payı ödemesinin yapılıp-yapılamayacağı görüşülmüştür :

 2547 sayılı kanunun 58.maddesinin (a) fıkrasına göre; Döner Sermaye geliri elde edilen Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar, Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin her biri ayrı bir birim olarak değerlendirildiğinden adı geçen Araştırma Görevlisine Sağlık Hizmetleri birimi gelirlerinden katkı payı ödenebilmesi için Tıp Fakültesinde ya da Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesi’nde görevlendirilmiş olması gerekmektedir. 2547 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre usulüne uygun olarak görevlendirilmeleri halinde katkı payı ödemesi yapılabileceğinden ve adı geçen kişinin Tıp Fakültesinde ya da Eğitim-Uygulama-Araştırma Hastanesinde görevlendirilmesi olmadığından katkı payı ödemesinin uygun olmadığına, 

 

KARAR 16-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 24.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/100-716 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi kadrosunda, doktora eğitimi yapan M.Elif YILMAZ’ın Fizyoloji Anabilim Dalında tam zamanlı olarak görevlendirilmesi talebi üzerine,  Döner Sermaye Katkı Payı ödemesinin yapılıp-yapılamayacağı görüşülmüştür :

 2547 sayılı kanunun 58.maddesinin (a) fıkrasına göre; Döner Sermaye geliri elde edilen Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar, Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin her biri ayrı bir birim olarak değerlendirildiğinden adı geçen Araştırma Görevlisine Sağlık Hizmetleri birimi gelirlerinden katkı payı ödenebilmesi için Tıp Fakültesinde ya da Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesi’nde görevlendirilmiş olması gerekmektedir. 2547 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre usulüne uygun olarak görevlendirilmeleri halinde katkı payı ödemesi yapılabileceğinden ve adı geçen kişinin Tıp Fakültesinde ya da Eğitim-Uygulama-Araştırma Hastanesinde görevlendirilmesi olmadığından katkı payı ödemesinin uygun olmadığına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

          

              Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

           Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

  Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                            Doç.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                         Üye (izinli)

    

 

 

 

 

Doç.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                                 Cemil YILDIRAN

                Üye                                                                                                        Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 16.02.2006                                                                      Toplantı Sayısı : 04

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 20.10.2005 tarih ve 670/8977 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz girişlerinde rüzgar akımlarını önlemek için 4 adet hava perdesi isteklerinden , 1 adedinin teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.01.2006 tarih ve 11 sayılı yazısı doğrultusunda; X-ray tüpü isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.01.2006 tarih ve 2006/09 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı servisinde kullanılan Transkranyal Doppler cihazının monitörizasyon başlığı arızasının giderilmesi için gerekli olan malzemenin teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30.01.2006 tarih ve 022 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan Cis-Bio marka Cirus model Co-60 teleterapi cihazı 7.yılını doldurduğundan , hasta tedavilerinin aksamaması için cihaz isteklerinin, bütçe olanakları doğrultusunda daha sonra karar verilmesine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  03.01.2006 tarih ve 03 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı ameliyatlarında kullanılan “endovizyon kamerası” arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.01.2006 tarih ve 09 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı ameliyatlarında kullanılan “rezektoskop sheath”ının mika kısmı arızalandığından yenisinin temininin uygun olduğuna,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.12.2005 tarih ve 604-05 sayılı yazısı ile Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.02.2006 tarih ve 04 sayılı yazıları doğrultusunda; laparoskopi ve endoskopi aletleri için gerekli olan lambaların teminine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.02.2006 tarih ve 55 sayılı yazısı doğrultusunda; Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopi Laboratuarı için ihtiyaç duyulan cihazların ((iki gastroskop ve iki kolonoskop içeren videoendoskopi sistemi)-argonplasma koagulasyon sistemi ve bu sisteme uygun elektrokoter) temininin, bütçe olanakları  uygun olduğunda teminine,

 

KARAR 9-)  T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin 14.02.2006 tarih ve 1544 sayılı yazısı doğrultusunda; Kan Merkezi Ünitesinin ihtiyacı olan kan torbası isteklerinin ihale ile teminine,

KARAR 10-) Edirne Tabib Odası’nın 01.02.2006 tarih ve 2865 sayılı yazısı doğrultusunda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Edirne Sigorta İl Müdürlüğü’nün 16.01.2006 tarih ve B.13.2.SSK.4.22.01.00/VIII-303 sayılı yazıları ile bildirilen listede,işyerimizde 244 işçi çalıştığı ve Tabib Odası kayıtlarına göre kurumumuzda işyeri hekimi çalışmadığı anlaşılmış, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Yasası’nın 180.maddesine ve İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü’nün 91.maddesine göre (“sürekli olarak en az 50 kişi çalıştırılan işyerlerinde Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi, ilk yardım, acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere işyeri hekimi bulundurmak zorunludur”.) denilmektedir. 6023 sayılı Türk Tabibleri Birliği Yasası,Türk Tabibleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği ve Türk Tabibleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönergesi’ne göre işyerimizde çalışmak üzere Edirne Tabib Odasından hekim talebinin, bir sonraki yürütme kurulu toplantısında tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 11-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 31.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-17 sayılı yazısı doğrultusunda; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine devredilen Fakülteye ait paradan eğitim-öğretim amaçlı olarak bölümlerin ihtiyacı olan “multimedya projektör” isteklerinin teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 31.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-18 sayılı yazısı doğrultusunda; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine devredilen Fakülteye ait paradan eğitim-öğretim amaçlı olarak Fakültenin ihtiyacı olan “projektör” isteklerinin teminine,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 31.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-19 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarla Bitkileri bölümünün deneylerde kullanılmak üzere “elektroforez güç kaynağı” isteklerinin teminine,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-20 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampüs alanındaki       650 dekar buğday ekili alan için ihtiyaç duyulan “üre” isteklerinin teminine,

 

KARAR 15-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-21 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampüs alanındaki 650 dekar buğday ekili alan için ihtiyaç duyulan “%26 CAN gübre” isteklerinin teminine,

 

KARAR 16-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-22 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan traktörler ve hizmet araçları için akaryakıt “motorin,kurşunsuz benzin” isteklerinin teminine,

 

KARAR 17-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 09.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-26 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte tarafından üretim yapılan arazinin işlenmesinde kullanılan 59 EC 677 ve 59 EC 678 plakalı steyr marka traktörlerin tamiratı için gerekli yedek parçaların teminine,

 

KARAR 18-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Yenidoğan Servisi’nde görevli hemşireler   Ayten  YILMAZ,  Sevginur  TUNA,  Selma ERDOĞAN, Nihal ÇELİKBİLEK’in

Dermatoloji Anabilim Dalı Nöroloji Servisi’nde görevli hemşire Bahriye ÇİÇEKCİ,               Sümeyra AKPINAR, Zeynep EKER,

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Servisi’nde görevli hemşireler Nigar ISSI, Bahar GÜNEN, Canan CARTOĞLU’nun,

Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Servisi’nde görevli hemşireler Şenay Demiral KANLILAR, Reyhan SUBAŞ, Sermin CAN, Emine KARAVELİ,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin Servisi’nde görevli diyabet eğitim hemşiresi Özlem ÜNAL’ın, hemşire Sevda ÇUBUKÇU, Hülya BOZKURT, Yasemin ARSLAN,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Servisi’nde görevli hemşireler Özge KOCAMAN, Saliha DALOĞLU,Ayten TEZCAN, hasta bakıcı Zehra CAN,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Servisi’nde görevli hemşireler Eylem Özkan UYAR, Hatice ŞEN,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Servisi’nde görevli hemşire Ayten ALPER,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romotoloji Servisi’nde görevli hemşire Birkan ÖZKAN,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Servisi’nde görevli hemşireler Nezahat BAYIRLI, Fikriye ÇERKEZ, Gonca ARSLAN, Fatma DAĞKÖY, memur Emine KÖSE, hasta bakıcı Fevzi KABA,

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli hemşire Bilginç TEZCAN’ın ,

Hastanemiz Ameliyathane’sinde görevli hemşireler Sebahat ÇOBAN, Hacer LÜLENLER, Özlem ÖZALP, Türkan KAMAN, Fatma ÇEL, Emine KURT, Nurhan KALENDER, Saniye KORKMAZ, sağlık teknisyeni İlkay KAHYA, hastabakıcı Şükrü İNCE,Beysat SARI, Güray ÖZEL, İrfan BAKAR,  Emin HATUN, Ruknettin GASPAK, Hüseyin TANER,Emin ERTAŞ,Taner SÖKER, Ali İhsan BULUT,   hizmetli Sezai BULUT, Tahsin ÖZMEN,

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Servisi’nde görevli hemşireler Pakize ÜNLÜ, Vildan ÇOBAN,Emine KASKUN,Sibel ARSLAN, Gülcan AYDIN,Aslıhan ATASOY, Öznur DAĞ, fizyoterapist Emine BALCI,  hasta bakıcı Kadir BİRGÜL,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Servisi’nde  görevli hemşireler Ayfer ŞAHİN,

Dilek KIRBAÇ, Kıymet KAYRAKOĞLU, Ebe Yasemin ÖZÇETİN,

Pediatri Hematoloji,Nöroloji Servisi’nde görevli hemşireler Leyla TAYLAN, Vuslat AĞCA, Gülcan AVCI, Hatice AKÇAKAYA, 

Hemşire Burcu KESKİN,

Nöroloji Anabilim Dalı Servisi’nde görevli hasta bakıcı Şinasi AŞIK, hemşire Şükran ELMAS, Vildan KUZUCU, Özgül KARAKUŞOĞLU, Nilgün ACAR,

Onkoloji Anabilim Dalı Servisi’nde görevli hemşireler Özgül KARAYEL, Gülşah EYİBAY,    Ümmü AKSU,  Elif ÜSTÜN,

Nöroşirürji Anabilim Dalı Servisi’nde görevli hemşireler Taliha DALOĞLU, Dilek PORSUK,

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doğum Servisi’nde görevli hasta bakıcı  Dilek BAĞCI,  Ebe Meral SEZENLER, hemşireler Günay ERİKCİLİ, Çiğdem KUMİL, Ayşe TÜRKAY, Şifa Nur ÖZEN,

Üroloji Anabilim Dalı Servisi’nde görevli hemşire Gülten YERGÖK,

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Servisi’nde görevli hemşireler Filiz CAN,Ümran ÇALBIYIK,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Servisi’nde görevli hemşireler Emel İZİ, Sibel TOKDEMİR, Esin ÜNVER, Figen OYMAK, Hülya KANDIR, Şenay ŞEN, Ülkü Erol, personel Ruziye CAN,

Kardiyoloji Anabilim Dalı Koroner Servisi’nde görevli hastabakıcı Naime AYGÜN, hemşireler Canan ÇAKIR, Gülser ÖZCAN , Zehra HASKÜLEKÇİ

Ev İdaresi’nde görevli hastabakıcılar  Ahmet KORKMAZ, Mehmet KIZIL, Selçuk ALICAN, Kazım IRAK,Yemliha KÖSE, Necmettin UTLU, Atacan DEREBAŞ, Fatih ŞAHİN, Mustafa MUTLU, Dursun DURAK, Eyüp KIRAK, Akan ÖZTÜRK,İlhan KOCAAĞA,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli hasta bakıcı Ayhan DELİBAŞ’ın

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı Servisi’nde görevli hemşireler Fatma UNCU,  Hülya AKAĞAÇ, Fatma ESER,

 

%100 olan Döner Sermaye Katkı Paylarının, %90’a düşürülmesi ile ilgili itiraz dilekçelerinin, bir sonraki Yürütme Kurulunda tekrar görüşülmesine,

KARAR 19-) T.Ü.Hastanesi Ameliyathanesi’nde 2002 Haziran ayından buyana sağlık teknisyeni otomasyon görevlisi kadrosuyla görev yaptığını belirten İlkay KAHYA’nın, 2005 Şubat ayı itibariyle yürürlüğe giren ve ameliyathanede çalışan sağlık sınıfı çalışanlarına ödeneceği belirtilen %10 oranındaki ek payın tarafına verilmesi talebini içeren 08.02.2006 tarihli dilekçesinin, bir sonraki Yürütme Kurulu toplantısında tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 20-) T.Ü.Kırklareli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.10.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.06.00.400-5835 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul adına ayrılan 34.176,00.-YTL ödenekten ihtiyaç duyulan ve satın alınması talep edilen malzemelerin (masa üstü bilgisayar, yazıcı,diz üstü bilgisayar,vs…) teminine,

KARAR 21-) T.Ü.Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 26.12.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.72.00/1271-19056 sayılı yazısı doğrultusunda; Babaeski Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.12.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.11.00/1055 sayılı  yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun 5.104,00.-YTL’lik ödenekten ihtiyaç duyulan ses sistemi (amplifikatör) isteklerinin teminine,

 

KARAR 22-) T.Ü.Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.09.00/190-5 sayılı yazısı doğrultusunda; öğrencilere ait seminer odasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

KARAR 23-) T.Ü.Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.00/06-93 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokula ait 59 PU 600 plakalı araçta kullanılmak üzere 1500 litre kurşunsuz benzin isteklerinin, Döner Sermaye birim katkı payından karşılanmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 24-) T.Ü.Edirne Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-325 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul adına Döner Sermaye İşletmesi hesabına ödenek kaydedilen 49.871,84.-YTL’den 2005 yılı içinde kullanılmayan 7.710,00.-YTL’nin masaüstü ,dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı alımında kullanılması için                Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 25-) T.Ü.Edirne Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-118 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun Bilgisayar ve Radyo Televizyon Programı öğrencilerinin uygulama laboratuarında kullanılmak üzere gerekli malzemelerin(notebook, tarayıcı, video projeksiyon cihazı, dijital fotoğraf makinesi,çalışma koltuğu) Yüksekokula ayrılan bütçelerinden,  Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 26-) T.Ü.Edirne Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-114 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun Tekstil programı öğrencilerinin atölyesinde kullanılmak üzere dik laboratuar tipi fular makinesi malzemesi isteklerinin teminine,

 

KARAR 27-) T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/223 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik programında eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere gerekli cihazların (mikrodenetleyici eğitim seti, renkli televizyon eğitim seti, uygulama geliştirme eğitim seti,radyo alıcısı eğitim seti) teminine,

 

KARAR 28-) T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/224 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu Makine programında eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan makinelerin ( 15 tonluk eksantrik pres, NPA 10 punto kaynak makinesi) teminine,

 

KARAR 29-) T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/225 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi programında eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cihazların (kamera sistemli laboratuar mikroskopu, kurutma dolabı(sterilizatör), manuel rotary evaporatör) teminine,       

 

KARAR 30-) T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/226 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu Otomotiv programında eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan makine (seyyar balans makinesi) isteklerinin teminine,

 

KARAR 31-) T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/227 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programında eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cihaz(optik okuyucu) isteklerinin teminine,

 

 

 

KARAR 32-) T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/228 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu  Turizm ve Otel İşletmeciliği programında eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere gerekli malzeme (67 kalem mutfak ve servis malzemeleri) isteklerinin teminine,

 

KARAR 33-) T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/229 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu kütüphanesinde eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere genel kültür kitabı isteklerinin teminine,

 

KARAR 34-) T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/230 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu Kütüphanesinde eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere teknik kitap isteklerinin teminine,

 

KARAR 35-) T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/231 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Programında eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan faks makinesi isteklerinin teminine,

 

KARAR 36-) T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/232 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programında eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan laboratuar malzemesi ve cihaz (gerber santrifüj, terazi,distile su cihazı,blender komple,laboratuar sarf malzemesi) isteklerinin teminine,

 

KARAR 37-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.09.2005 tarih ve 434 ve 433 sayılı  yazıları doğrultusunda ; Yoğun Bakım I (Cerrahi) ve Yoğun Bakım  II (Reanimasyon) Ünitesinde tıbbi malzeme temizlik odası için paslanmaz tezgah isteklerinin teminine,

 

KARAR 38-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nın 07.02.2006 tarih ve 17 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde bulunan Rever Ozmoz su arıtım cihazında kullanılmak üzere “filtre 5 mikron” isteklerinin teminine,

 

KARAR 39-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nın 03.02.2006 tarih ve 12 sayılı yazısı doğrultusunda; Rever ozmoz su arıtım cihazının reçine filtresinin başlığı arızalandığından, yenisinin teminine,

 

KARAR 40-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nın 03.02.2006 tarih ve 13 sayılı yazısı doğrultusunda; Arızalanan hemodiyaliz cihazı için gerekli olan malzemelerin teminine,          

 

KARAR 41-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/853 sayılı yazısı doğrultusunda; Dekanlık binasındaki asansör arızasının bakım ve onarımında değişmesi gereken parçanın temininin bir sonraki Yürütme Kurulunda tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 42-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.02.2006 tarih ve 06/23 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Kornea Departmanında kullanılan Baush&Lomb marka Orbscan korneal topografi cihazı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 43-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 13.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00.305-148 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte eğitim-öğretiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (masaüstü bilgisayar,yazıcı,A3 tarayıcı,data projektör) Fakülte birim katkı payından temin edilmesinin uygun olduğuna,

 

            KARAR 44-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 15.02.2006 tarih ve 670/712 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz polikliniklerinde narkotik ilaçların emniyetli ortamda saklanabilmesi için 35 adet kilitli çelik dolap isteklerinin teminine,

 

            KARAR 45-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 15.02.2006 tarih ve 670/718 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanbemiz Toplam Kalite ve Akreditasyon bürosunda kullanılmak üzere MDF Lam’dan yapılmış PVC kenarlı kilit ahşap dolap isteklerinin teminine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

           

                      Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

                             Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

  Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                                   Prof.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                                      Üye

 

 

 

 

Prof.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                                               İpek ERGUT               

                  (İZİNLİ)                                                                                                       Sayman V.

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 02.03.2006                                                                      Toplantı Sayısı : 05

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 23.01.2006 tarih ve 640/295 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan (nevresim takım, yastık,battaniye vs….) malzemelerin ihale ile teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 14.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-280 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin “2006 Mali Yılı Döner Sermaye Katkı Payları Dağıtım İlkeleri” ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun 13.02.2006 tarih ve 2006/06 sayılı toplantısında alınan 4 nolu kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 15.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.77.00.00.122 sayılı yazısı doğrultusunda; Öğrenci  İşlerinde ve resmi yazışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan fotokopi ve baskı makinesi isteklerinin Devlet Malzeme Ofisinden teminine veya ihale ile teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 31.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.13.00.099/C-120-26 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun bilgisayar laboratuarı derslerinde eğitim-öğretim amaçlı kullanmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet bilgisayar isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Edirne Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-113 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun Elektrik Programı öğrencilerinin elektrik atölyesinde kullanılmak üzere PLC ve Mikro Denetleyici Kontrollü 3 katlı asansör ve programlanabilir lojik denetleyici (PLC) malzemeleri isteklerinin ,Yüksekokulun bütçesinden temin edilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 6-) T.Ü.Edirne Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-115 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun Mobilya Dekorasyon Programı öğrencilerinin atölyesinde kullanılmak üzere “çizili yatar daire makinesi malzemeleri” isteklerinin , Yüksekokulun bütçesinden temin edilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 7-) T.Ü.Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 13.12.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00.06-205 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin İnşaat,Çevre ve Makine Mühendisliği bölümü laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (dijital nokta yükleme cihazı, derin dondurucu) teminine,

 

KARAR 8-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi Başkanlığı’nın 21.02.2006 tarih ve 1546 sayılı yazısı doğrultusunda; Kan Merkezi Ünitesinin ihtiyacı olan kan torbası isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Merkez Laboratuarı Başkanlığı’nın 21.02.2006 tarih ve 5 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez ve Hematoloji Laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan protrombin zamanı,aktivite, INR ve aPTT  testleri ile Merkez Laboratuarı ve Kan Merkezinin ihtiyacı olan Eliza (HbsAg, Anti HIV, Anti HCV) testlerinin büyük ihale yapılana kadar bir aylık isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 07.02.2006 tarih ve 14 sayılı yazısı doğrultusunda; Nefroloji Servisi Periton Diyaliz Ünitesi’nde 2006 yılında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ilaç ve malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 05.01.2006 tarih ve 4 sayılı yazısı doğrultusunda; 2006 yılı hemodiyaliz malzeme isteklerinin (hallow fiber diyalizör, arter ven set, arter fistül iğnesi vs…) ihale ile teminine,   

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.02.2006 tarih ve 62 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hemodinami Laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin ( guidewire, diagnostik katater,koroner stent, y konnektör, ıntraducer katater sheat) isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 13-)T.Ü.Hastanesi İnfeksiyon Komitesi Başkanlığı’nın 13.02.2006 tarih ve 01 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde infeksiyonların önlenmesi amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (alkol bazlı el ve cilt dezenfektanı, hassas yüzey dezenfektanı, etiket üç satırlı, buhar indikatörü) ihale ile teminine,

 

KARAR 14-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 16.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/277 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun 14.02.2006 tarih ve 03 sayılı toplantısında “Meslek Yüksekokulu Laboratuar ve Atölyelerinde Döner Sermaye hesabına üretilen mal ve hizmet fiyatları” ile ilgili alınan 08 sayılı kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 15-) T.Ü.Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 21.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00/05-28 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 14.02.2006 tarih ve 06 sayılı toplantısında “Döner Sermaye Gelirlerinin 2006 Yılı Katkı Payı Dağıtım İlkelerine” ait alınan 03 sayılı kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 16-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 20.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00.305-202 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 15.02.2006 tarih ve 2006/05 sayılı toplantısında “2006 Yılı Döner Sermaye Hizmetleri ve Dağıtım Payları, Ücret Bedelleri ve Takip Edilecek İlkeler “ ile ilgili alınan kararlarının uygun olduğuna,

 

KARAR 17-) T.Ü.Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 31.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.05.00/081-119 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun sınıf ve laboratuarlarına perde ve tül perde isteklerin teminine,

 

KARAR 18-) T.Ü.Edirne Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-116 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul bilgisayar programı öğrencilerinin uygulamalı derslerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “hard disk sürücü, PA bilgisayar kasası, USB flash bellek” isteklerinin teminine,

 

KARAR 19-) T.Ü.Hastanesi Ameliyathanesi’nde 2002 Haziran ayından buyana sağlık teknisyeni otomasyon görevlisi kadrosuyla görev yaptığını belirten İlkay KAHYA’nın, 2005 Şubat ayı itibariyle yürürlüğe giren ve ameliyathanede çalışan sağlık sınıfı çalışanlarına ödeneceği belirtilen %10 oranındaki ek payın tarafına verilmesi talebini içeren 08.02.2006 tarihli dilekçesinin , “Sağlık teknisyeni olarak görev yaptığı takdirde katkı payından yararlanacağına, aksi takdirde isteğinin uygun olmadığına,

 

KARAR 20-) T.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.12.2005 tarih ve 2005-101 sayılı yazısı doğrultusunda; HLA-A,B,DR Doku Tipi Kiti ve HLA-B27 kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 21-)T.Ü.Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.15.00/034-164 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul seralarında eğitim-öğretimin devamlılığının sağlanabilmesi için mevcut seralarda eksikliklerin giderilmesi için ihtiyaç duyulan sera malzemelerinin teminine,

 

KARAR 22-) T.Ü.Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 20.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.15.00/034-143 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul seralarında eğitim-öğretimin devamlılığının sağlanabilmesi, uygulamalı derslerin yapılabilmesi, üretimindeki kalitenin arttırılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan sera malzemeleri  isteklerinin teminine,

 

KARAR 23-) T.Ü.Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 28.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.36.00.0.190-1049 sayılı yazısı doğrultusunda; eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

KARAR 24-) T.Ü.Hastanesi Eczanesi’nin 24.02.2006 tarihli yazısı doğrultusunda; hastanemiz eczanesi için gerekli olan 18 kalem ilaç isteklerinin ihale ile teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

   Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                        Prof.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                              Üye

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                            Cemil YILDIRAN                    Üye                                                                                              Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi :22.03.2006                                                                      Toplantı Sayısı : 06

 

KARAR 1-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 18.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71.964-1238 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman       Anabilim Dalında görevli Öğretim Görevlisi Hüsnü BOZDOĞAN’ın 2006 mali yılı içinde haftada     iki gün Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nde danışmanlık yapmak üzere 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirilmesinden dolayı döner sermaye katkı payından Şubat/2006 tarihinden itibaren %40 oranında yararlandırılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 07.03.2006 tarih ve 670/1137 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Teknik İşletmeler Müdürlüğü’nde Teknisyen Yardımcısı kadrosunda görev yapan Ayşen ÇOBAN ile Şoför kadrosunda görev yapan Hasan MERTOĞLU’nun döner sermaye katkı payından yararlandırılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin  15.12.2005 tarih ve 670/10174 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağının 2006 yılı ihtiyacı olan temizlik malzemesi (bulaşık makinesi deterjanı,parlatıcısı,yağ sökücü vs…) isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 13.03.2006 tarih ve 640/1233 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan volimetrik infüzyon pompası ve infüzyon pompa seti isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği Merkez Laboratuarı Başkanlığı’nın nin 20.03.2006 tarih ve 10 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez, Acil, Hematoloji Laboratuarları ve Kan Bankasının ortak ihtiyacı olan kit ve sarf malzemeleri (HbsAg, Anti HIV, Anti HCV, Protrombin Profili, aPTT) isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.03.2006 tarih ve 30/06 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında ISO belgesi kapsamında denetimlerde eksikliği belirtilen malzemelerin (farklı hacimlerde patoloji numunelerini saklama ve gönderme kabı) isteklerinin teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 24.01.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.72.00.00/100-68 sayılı yazısı doğrultusunda; kırtasiye malzemesi isteklerinin konservatuarın birim katkı payından karşılanmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 8-) T.Ü.Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 06.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.36.00.0.190-1151 sayılı yazısı doğrultusunda; öğrenci laboratuarından kullanılmak üzere 8 adet bilgisayar isteklerinin teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 06.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.36.00.0.190-1156 sayılı yazısı doğrultusunda; eğitim ve hizmetin sürdürüldüğü bürolarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kırtasiye malzeme isteklerinin teminine,             

 

 

KARAR 10-) T.Ü.Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 06.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.36.00.0.190-1157 sayılı yazısı doğrultusunda; Bilgisayar Laboratuarı ve Öğrenci İşleri bürosunda kullanılmak üzere lazerjet yazıcı isteklerinin teminine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 27.02.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-474 sayılı yazısı doğrultusunda; eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (projeksiyon cihazı ve masa üstü bilgisayar) ihale ile teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim,Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 06.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.3Ü.00.00/28 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkezin ihtiyacı olan 1 adet dijital fotoğraf makinesi, 2 adet laser yazıcı, 1 adet scanner ve 1 adet bilgisayar isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğunda görüşülmesine,

 

KARAR 13-) T.Ü.Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim,Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 06.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.3Ü.00.00/27 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkezin ihtiyacı olan toner, kaset ve CD isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğunda görüşülmesine,

 

KARAR 14-)T.Ü.Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.03.2006 tarih ve .30.2.TRK.0.76.07.00/190-235 sayılı yazısı doğrultusunda;Bilgisayar Laboratuarında kullanılmak üzere 57 adet laminat kaplı masa, 70 adet sandalye, Kimya, Tekstil, Baskı ver Elektrik laboratuarında kullanılmak üzere 4 adet hareketli beyaz yazı tahtası, Öğrenci İşleri bürosunda kullanılmak üzere          6 adet karteks dolap isteklerinin teminine,

 

KARAR 15-) T.Ü.Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.07.00/190-236 sayılı yazısı doğrultusunda; eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1’er adet fotokopi ve baskı makinesi isteklerinin teminine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

    Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

             Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                       Prof.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                         Üye

 

 

 

Prof.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                             Cemil YILDIRAN                

            Üye                                                                                                         Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

Toplantı Tarihi :04.04.2006                                                                      Toplantı Sayısı : 07

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 16.01.2006 tarih ve 670/136 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde bulunan muhtelif markalı 6 adet 11 duraklı, 3 adet 3 duraklı ve 2 adet 2 duraklı asansörlerin 2006 yılı için bakım anlaşmalarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 06.01.2006 tarih ve 670/90 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde hizmet veren Netaş marka santralin 2006 yılı bakım sözleşmesinin yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 14.03.2006 tarih ve 670/1265 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Yenidoğan Servisi, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi, Göğüs Cerrahisi, Beyin Cerrahisi ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalının medikal cihaz arızaları ile ilgili bildiri ve sonuş raporlarının görüşülmesi neticesinde, 22-a maddesine göre işlem yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 03.04.2006 tarih ve 670/1702 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez Laboratuarının 2006 yılı kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.01.2006 tarih ve 8 sayılı yazısı doğrultusunda; Koroner Angiografi Laboratuarında kullanılmakta olan Philips İntegris H 3000 cihazının 2006 yılı bakım onarım anlaşmasının yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.02.2006 tarih ve 40 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında sintigrafik görüntüleme amacı ile kullanılan ECAM VARİABLA çift başlı gama kamera cihazının 2006 yılı bakım anlaşması yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.10.2005 tarih ve 184 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarında kullanılmak üzere 2006 yılı kit ve sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 07.02.2006 tarih ve 15 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde kullanılan Rever Ozmoz su arıtım cihazının yıllık bakım sözleşmesi yapılmasının uygun olduğuna, 

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.01.2006 tarih ve 9 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan cihazların ( manyetik rezonans cihazı, MR,BT,Anjiografi film banyo cihazı, Anjiografi cihazı, Bilgisayarlı Tomografi vs…) 2006 yılı bakım anlaşmalarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 10-)  T.Ü.Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.03.2006 tarih ve 81 sayılı yazısı doğrultusunda; MR cihazı için “helyum dolumu” isteklerinin teminine,      

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.12.2005 tarih ve 391 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan cihazların (teleterapi cihazı , simülatör teşhis cihazı, dozimetre cihazı vs…) yıllık bakım-onarım anlaşmalarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.12.2005 tarih ve 148/05 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan 4 adet mikroskobun yıllık bakımları yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR  13-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği Merkez Laboratuarı’nın 30.03.2006 tarih ve 11 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez Laboratuarında çalışılmakta olan Hemogram testinin ihale yapılana kadar 12.000 testlik kit ihtiyaçlarının teminine,

 

KARAR 14-) T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 29.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-806 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal malzeme isteklerinin teminine,

 

KARAR 15-) T.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 16.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.38.00.00/340-218 sayılı yazısı doğrultusunda; eğitim-öğretim amaçlı olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (sıva üstü priz,topraklı priz,armatör vs….) teminine,         

 

KARAR 16-)T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.02.2006 tarih ve 75 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı ameliyatlarında kullanılmak üzere “paragon dermatom bıçağı-20 adet” isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 17-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31.10.2005 tarih 224 sayılı yazısı doğrultusunda; İhtiyaç duyulan cihaz ve ekipman isteklerinden Pediatrik sistoskopi setinin teminine,

 

            KARAR 18-)T. Ü. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.07.2005 tarih ve 345 sayılı yazısı doğrultusunda; ihtiyaç duyulan 1 adet “ tam donanımlı anestezi cihazı” isteklerinin ihale ile teminine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

        Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                       Prof.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                           Üye

          (izinli)

 

 

 

Prof.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                                Cemil YILDIRAN                 

   Üye                                                                                                                    Sayman

 (izinli)

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

Toplantı Tarihi :21.04.2006                                                                                   Toplantı Sayısı : 08

 

KARAR 1-) T. Ü. Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 04.01.2006 tarih ve 670/50 sayılı yazısı doğrultusunda;  Hastane servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde 2006 yılı için gerekli malzemelerin (flocare 800 üstten dolmalı enteral,    beslenme seti) ihale ile teminine,

 

b-) 13.03.2006 tarih ve 670-1246 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Ameliyathane klimalarının soğutma grupları bakımlarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

c-)16.03.2006 tarih ve 1590 kayıtlı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Eczanesi için companter sisteminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ürün torba isteklerinin ihale ile teminine,

 

d-)17.03.2006 tarih ve 640/1338 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (tansiyon aleti (erişkin, bebek,çocuk) steteskop(erişkin-pediatrik)) ihale ile teminine,

 

e-) 21.04.2006 tarih ve 670/2091 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Merkez,Hematoloji, Acil Laboratuarları ve Kan Merkezinde kullanılmak üzere kit ve sarf malzeme isteklerinin (amonyak,idrar stribi, sedimantasyon tüpü, HIV, HBSAG, HCV vs…) ihale yapılana kadar acilen teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün 13.04.2006 tarihli yazısı doğrultusunda; Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi 2006 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Esasları kapsamında 9.maddenin b bendinin 2.maddesinde, diğer personelden ek olarak %10 oranında katkı payı ödenen sağlık personeli içinde “süt çocuğu” yatan servislerde çalışan sağlık personelinin de ek katkı payından yararlanması gerektiğini, ayrıca 31.07.2003 tarih ve 4969 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunda “süt çocuğu” yatan servislerde çalışan sağlık personelinin bu haktan yararlandırılması gerekliliğini içeren yazılarının görüşülmesi neticesinde taleplerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.04.2006 tarih ve 43 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan Pentax marka FG-244 Model  endoskopi aleti arızasının giderilmesine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 11.04.2006 tarih ve 78 sayılı yazısı doğrultusunda; Genel Cerrahi Anabilim Dalı ile ortaklaşa kullanılan Europrobe model cerrahi gama prob cihazının yıllık kalibrasyon testlerinin yapılması taleplerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 5-) T.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu’nun 17.08.2005 tarih ve 12 sayılı toplantısında alınan 1 nolu kararın e maddesinde görüşülen Merkez deposunun yeniden yapılandırılmasının (endüstriyel epoksi zemin, raf sistemi, torklift, soğuk oda) tekrar görüşülmesi neticesinde uygun olduğuna,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.03.2006 tarih ve 06/50 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının 2006 yılı sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

 

KARAR 7-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin;

a-)31.03.2006 tarih ve 1568 sayılı yazısı doğrultusunda; yıllık 1200 adet trombosit aferez seti isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 07.04.2006 tarih ve 1572 sayılı yazısı doğrultusunda; 3 aylık kullanım için 400 adet trombosit aferez seti isteklerinden 300 adedinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.01.2006 tarih ve 06 sayılı yazısı doğrultusunda; Reanimasyon Ünitesinde kullanılmak üzere “batın lavaj seti” isteklerinin teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.04.2006 tarih ve 156 sayılı yazısı doğrultusunda; Marguette marka EKG HOLTER cihazı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

 

KARAR 10-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-)09.03.2006 tarih ve B.30.2..TRK.0.58.00.00/150-544 sayılı  yazısı doğrultusunda;Fakülte Yönetim Kurulunun 07.03.2006 tarih ve 09 sayılı toplantısında “salatalık-marul birim satış fiyatı” ile ilgili alınan 05 nolu kararın görüşülmesi hususunun,

 

b-) 23.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-706 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 21.03.2006 tarih ve 2006/11 sayılı toplantısında “hercai menekşesi birim satış fiyatı” ile ilgili alınan 22 nolu kararın uygun olduğuna,

 

c-)23.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-46 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla , Fakülte Tarım makinaları bölümünün deney raporlarını yazmak üzere “SCX 4100 çok fonksiyonlu toner yazıcı” isteklerinin teminine,

 

d-)24.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-47 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülteye ait paradan eğitim-öğretim amaçlı olarak “multimedya projektör” isteklerinin teminine,

 

e-) 28.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-48 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte satış kabininde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan split klima isteklerinin uygun olmadığına,

 

f-)30.03.2006 tarih ve 763 sayılı yazıları ile Zootekni bölümü için piliç eti birim satış fiyatı ile ilgili kararların uygun olduğuna, 

 

g-) 31.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00.150-49 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Proje işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kırtasiye malzeme isteklerinin teminine,

 

h-) 07.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-55 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte 59 DD 719, 59 DU 589 , 59 DU 587 plakalı araçlar için lastik isteklerinin teminine,

 

ı-)10.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-57 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampüs alanındaki arazide kullanılmak üzere “mustang” isimli ilacın teminine,

 

 i-) 10.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-58 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampüs alanındaki arazide kullanılmak üzere “gübre” isteklerinin teminine,

 

j-) 18.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-61 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Laboratuarları, Hayvancılık Uygulama ve Üretim Tesisleri ile hizmet binalarındaki kapı arızaları ve pis su tesisatının arızalarının onarımı için gerekli malzemelerin (plastik boya, sentetik boya, kapı kolu vs…)  teminine,

 

k-) 18.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-62 sayılı yazısı doğrultusunda; kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde kullanılan tarım aletlerinin tamir edilmesinin uygun olduğuna,

 

l-) 18.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-63 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte laboratuarları, hayvancılık uygulama ve üretim tesisleri ile hizmet binalarında kullanılmak üzere gerekli cam isteklerinin teminine,

 

m-) 18.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-64 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarımsal Yapılar Sulama bölümü laboratuarındaki tamir işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan elektrik malzemesi isteklerinin teminine,

 

n-) 18.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-65 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte laboratuarları, hayvancılık uygulama ve üretim tesisleri ile hizmet binalarındaki elektrik tesisatlarında meydana gelen arızaların onarımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan elektrik malzemesi isteklerinin teminine,

 

o-) 18.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-66 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan L95 Fiat ve Steyr marka traktörlerin arızalarının giderilmesi işçiliğinin Döner Sermaye İşletmesi tarafından karşılanmasının uygun olduğuna,

 

ö-) 18.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-67 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bitki Koruma bölümü laboratuarındaki etüvde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme isteklerinin teminine,

 

p-) 18.04.2006 tarih ve  B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-68 sayılı yazısı doğrultusunda; kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılmakta olan traktör ve hizmet araçları için akaryakıt isteklerinin teminine,

  

KARAR 11-) T.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 03.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.22.00.00.032-495 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (kartuş-projeksiyon cihazı-tepegöz-lazer yazıcı) Devlet Malzeme Ofisinden teminine,

  

KARAR 12-) T.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 07.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.E1.00.00/320-438 sayılı yazısı dğrultusunda; Enstitü dergisi ve personelin idari hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin (laserjet toner, 512 MB Bellek) birim katkı paylarından karşılanmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 13-) T.Ü.Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.20.00/114-852 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere “projeksiyon cihazı ve tepegöz” isteklerinin birim katkı payından karşılanmasının uygun olduğuna,

 

KARAR14-)T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün 21.04.2006 tarih ve 844 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüzün Araştırma Projeleri kapsamında yapmış olduğu BUT(Bütçe Uygulama Talimatı) dışı kitlerin piyasa araştırmalarının faturalandırma işleminde %200 oranında kar payının ilave edilmesi bazı projeler için projeye ayrılmış olan para miktarının aşmasına neden olmasından dolayı bu oranın %150 olarak değiştirilmesine,

 

KARAR 15-) T.Ü.Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-)17.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00.06/79 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte İnşaat Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Abdurrahman GÜNER ile Transstory-Hazinedaroğlu                       Adi Ortaklığı’nın İstanbul Edirnekapı raylı toplu taşıma sistemi inşaatında danışmanlık hizmeti verilmesi ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun 14.02.2006 tarih ve 06 sayılı oturumunda alınan 2 nolu kararın uygun olduğuna,

 

b-)20.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00/06-82 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte dersliklerinde ve birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (sınıf yazı tahtası, yemek sandalyesi, çelik raf, çalışma koltuğu, projeksiyon cihazı) isteklerinin teminine,

 

c-) 20.04.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00/06-83 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin 22 HN 834 plakalı hizmet aracında kullanılmak üzere 1.500 litre kurşunsuz benzin isteklerinin teminine, 

 

 KARAR 16-) T.Ü.Malkara Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün ;

 

a-)20.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.08.00/600.06-125 sayılı yazısı doğrultusunda; 2 adet projeksiyon cihazı isteklerinin teminine,

 

b-)31.03.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.08.00/600-06/152 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 adet projeksiyon cihazı ve 1 adet bilgisayar isteklerinin teminine oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

 

 

 

 

 

   Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                       Prof.Dr.Sebahattin ÇOBANOĞLU    

          Üye                                                                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Mahmut YÜKSEL                                                               Cemil YILDIRAN               

     Üye                                                                                                     Sayman