10.12.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

26.11.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

16.10.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı
 

25.09.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

14.08.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

06.07.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

20.06.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

04.05.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

02.03.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

09.02.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

17.01.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

09.01.2007 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı


T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007                                                                       Toplantı Sayısı :15

 

            KARAR 1-) T.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’nin 2007 yılı yılsonu envanter çalışmaları ve bazı mali yapılarının oluşturulabilmesi için bir proje grubunun yapılandırılması hususu görüşüldü.

 

2007 yıl sonu envanter çalışmaları ile 01.01.2008 tarihinden itibaren Sağlık Araştırma Uygulama Merkezinin “Varlıklar”la ilgili iş hareketlerinin yeniden düzenlenmöesi, lojistik yapısının oluşturulması, iktisadi hareketlerle ilgili evrak akış kurallarının saptanarak hayata geçirilmesi, finansal yapı ve otomasyondaki eksikliklerin tamamlatılması gibi konularda yetkili olmak üzere Yard.Doç.Dr.Ümit Nusret BAŞARAN, Saymanlık Müdür Vekili Ali FAKİOĞLU, Hastane Müdür Yardımcısı Engin ÇİFTÇİ, Selçuk KUTLU ve ÖMER SAYLAM’dan oluşan proje grubunun görevlendirilmesine, bu grubun her ay düzenleyeceği raporla Yürütme Kurulu’na bilgi vermesine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’nin 2007 yıl sonu itibariyle eski yıllardan beri gelen alacakların tahsil edilebilecek nitelikte olanlar ile tahsili imkansız hale gelmişlerin ayrımlarının yapılarak, muhasebede ayrı ayrı hesaplara alınması ve tahsili imkansız hale gelen alacakların tavsiyesi için Maliye Bakanlığı’ndan görüş istenmesi hususu görüşüldü:

 

Sağlık Araştırma Uygulama Merkezinin Saymanlık muhasebesinde kayıtlı olup, kamu kurumlarının ödemediği ve eski yıllardan beri gelen bu alacakların Saymanlık hesaplarında da eski yıllardan beri gözüktüğü tespit edilmiştir. Mali tablolardaki bilgilerin realize edilmesi, İşletmemizin durumunu daha iyi değerlendirmemize imkan vereceğinden, kamu kurumundan tahsil edilebilir durumda olan alacaklarımızın İşletme Müdürlüğü’nden tastikli liste ile Saymanlığa bildirilmesiyle, muhasebedeki 120-Ticari Alacaklar hesabının alt grubundaki ayrı hesaplara, 01.01.2007 öncesi eski yıllardan gelen ve tahsili imkansız hale gelmiş alacakların da yine aynı hesabın bir başka alt hesabına alınarak, Maliye Bakanlığı’ndan istenen görüşün sonucuna kadar bekletilmesine,

 

            KARAR 3-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi’nin üçüncü şahıslara ait alacakları, dava ve icra takibi açılmış ve açılacak olanların durumu görüşüldü:

Sağlık Araştırma Uygulama Merkezine ait üçüncü şahıslardan olan dava ve icra takibi açılmış ve açılacak olan tüm alacaklarımızın İşletme Müdürlüğü Hukuk bürosundan da yararlanılarak belirlenmesine ve Harcama Yetkilisince tastik edildikten sonra Saymanlığa bildirilerek muhasebe kayıtlarına alınmasına, bundan böyle de dava ve icra takibi açılması veya takipten vazgeçme konularında Hracama Yetkilisinin yetkili kılınmasına,
 

           KARAR 4-) T.Ü.Döner Sermaye İşltemesi’nden alınmış olan Duran Varlıkların, Özel Bütçeye aktarılıp-aktarılmayacağı hususu  görüşüldü:

 

Döner Sermaye İşletmesinde 2007 yılı bütçesinden alınmış olan Maddi Duran Varlıklar ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların, Öğretim Üyesinin katkısına dayanılarak elde edilen gelirlerden alınmış olup-olmadığına bakılmaksızın, yıl sonunda taşınır işlem fişi karşılığında özel bütçeye aktarılmasına,

 

             KARAR 5-) “Taşınırlar”ın Muhasebe dışı envanter çalışması hakkında ana prensiplerinin oluşturulması hususu görüşüldü:

 

Muhasebe dışı envanter çalışmasının hayata geçirilmesi için (Sağlık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü) Tıp Fakültesi Dekanblık makamına “25.12.2007 ile 10.01.2008 tarihleri arasında tüm varlıkların fiili sayım yapılacağı” hususunda bildirimde bulunarak, ayrıca cep depoları dışında bulunan stoklar var ise bunların depolara teslim edilmesi ve sayım komisyonlarının görevleri sırasında sayımın doğru yapılması hususunda yardımcı olmaları için, Anabilim Dalı Başkanlıkları ve ilgililere bildirimde bulunulmasına,

 

KARAR 6-) Trakya Üniversitesi Yürütme Kurulunun bundan sonra her ayın ilk haftası son mesai gününde toplanarak, Saymanlıktan mali durumla ilgili bilgi alınmasına, diğer taraftan İşletmenin en yoğun birimi Sağlık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğünden hastalara yönelik verilen hizmetler (aylık poliklinik sayısı, yatan hasta) hizmet türlerine göre verilen hizmetler, düzenlenen faturalar, gönderimi gerçekleşen fatura toplamları ve aylık gerçekleşen tahsilet, bunların süreçleri ve eksilme veya artışları gösteren bilgilerin İşletme Müdürlüğünce oluşturularak Yürütme Kuruluna sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Prof. Dr. Armağan ALTUN

  Yürütme Kurulu Başkanı

                                                          

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Prof.Dr.Murat BİRTANE

Üye                                                                                           Üye

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                 Ali FAKİOĞLU

             Üye                                                                                                  Sayman  

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 26.11.2007                                                                       Toplantı Sayısı :14

 

            KARAR 1-) T.Ü.Rektörlüğü’nün ;

 

a-) 11.10.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71.10366-15837 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr.Birol YİĞİT’in 2007-2008 Öğretim yılında Cumartesi-Pazar günleri “Özel Edirne Odak Yabancı Dil Kurslarında KPSS hazırlık programında uzman danışman olarak hizmet vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hizmeti kapsamında görevlendirilmesinin uygun görüldüğüne dair Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi neticesinde;

 

Öğretim Üyesinin bu faaliyetlerinin mesai dışı doğrudan gelir olarak kabulüne ve elde edilecek gelirin ne kadarının katkı payı olarak dağıtılacağı konusunda, gelirin %45’ini aşmamak kaydıyla katkı payı olarak dağıtılmasında harcama yetkilisinin (25.09.2007 tr. 12 no.lu 8.2.2.1 sayılı Yürütme Kurulu kararında belirtildiği gibi)yetkili olduğuna,

 

31.10.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.80.0.500/803-16772 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkezimize bağlı birimlerin elektrik trafolarının ilgili mevzuat gereği kompanzasyonunun yapılması gerektiğinden, bu işlerin Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına göre yapılarak, Merkezimizden ödnek tahsil edilmesi halinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 2008 yılından önce yapılması önerileri görüşüldü.

 

Hastanemizin kompanzasyon panosu işinin öncelikle Üniversitemiz özel bütçe imkanlarıyla yapılması gerektiğine, mümkün olmaması halinde Döner Sermaye bütçesinden yapılmasına, bu konuda ilgili yıl bütçesinde gerekli aktarmanın yapılmasına,

 

c-) 13.11.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71.11519-17556 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nilhan ÜRKMEZ’in 2007-2008 yılı 8 ay süre ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK/TEYDEP) tarafından desteklenen GENÇ MANŞON projesinde Genç Makine Ltd.Şti.’nde danışman olarak hizmet vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hizmet kapsamında görevlendirilmesine ilişkin, Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi neticesinde;

 

Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nilhan ÜRKMEZ’in Genç Manşon proje kapsamında belirlenen 7.000.-YTL ücretin mesai dışı doğrudan gelir olarak kabulüne ve elde edilecek gelirin %45’ini aşmamak kaydıyla adı geçen Öğretim Üyesine doğrudan katkı payı olarak (25.9.2007 tr. 12 no.lu 8.2.2.1 sayılı Yürütme Kurulu kararında belirtildiği gibi) kabulüne,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 05.11.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/103-14238 sayılı yazısı doğrultusunda; Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın “mesai içi özel hizmetler katkı payı” ile ilgili 02.11.2007 tarih ve 2007/573 sayılı yazıları görüşüldü.

Öğretim Üyelerininb mesai içindeki faaliyetlerine dayalı olarak elde edilen gelirler 2547 sayılı yasanın 58.maddesi ve Maliye Bkanlığı BÜMKO 18 sıra sayılı YÖK genel tebliği gereğince Öğretim Üyesine doğrudan gelir olarak dağıtılmasının müğmkün olmadığı görülerek talebinin uygun olmadığına,

 

KARAR 3-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı’nda Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Fırat ÇAKICI’nın afet durumlarında ve gerekli görüldüğü hallerde Edirne Valiliği tarafından görevlendirildiği günlerde izinli olduğu gerekçesiyle kesinti yapılan katkı payının, tarafına ödenmesi talebini içeren dilekçesine istinaden; Maliye Bakanlığı BÜMKO 18 sıra sayılı genel tebliğinde belirtildiği üzere, adı geçen kişinin geçici görevlendirilmesinin, hastanemizdeki görevi ile ilişkili ise katkı payı ödenebileceğine, görevi ile ilgili değilse ödenmemesi gerektiğine,

 

KARAR4-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi’nin 2007 yılı gayri safi hasılatı, nakit akım tablosu, borç ve ödeme yükümlülükleri ile çalışan Öğretim Üyesi ve diğer personellerin almaları gereken katkı paylarının eksik ödenmesinden dolayı duyulan rahatsızlıklar, motivasyon kaybı göz önüne                        alınarak katkı payı ödenmesi uygun görülmektedir.

 

İşletmemizin Kasım/2007 ayı itibariyle elde edilen katkılı mesai içi gayrisafi hasılat, bunlardan yapılan red ve iadeler, ayrılan belge pay yükümlülükleriyle %35’lik araç-gereç alım hakkı düşüldükten sonra kalan tutar dikkate alınmıştır.

 

Bu bağlamda; Öğretim Üyeleri ile diğer personele (Saymanlık personeli dahil) mesai içi alabilecekleri üst limitleri geçmemek kaydıyla, bu dönemde fiilen görevde bulundukları sürelerde dikkate alınarak, personele ekteki listede belirtilen tutarlarda katkı payının Aralık/2007 ayı ilk hafta içerisinde ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Prof. Dr. Armağan ALTUN

  Yürütme Kurulu Başkanı

                                                          

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Prof.Dr.Murat BİRTANE

Üye                                                                                           Üye

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                 Ali FAKİOĞLU

             Üye                                                                                                  Sayman  

 

 


 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 16.10.2007                                                                                  Toplantı Sayısı :13

 

KARAR-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün 16.10.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/610-7089 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde Maliye Bakanlığı vizesine tabi olarak ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak kaydıyla vizeli işçi statüsünde çalışırken 5620 sayılı kanuna istinaden 657 4/b sözleşmeli personel statüsüne geçecek personellerin sözleşme ücretlerine aylık net 10,00.-YTL zam yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Prof. Dr. Armağan ALTUN

  Yürütme Kurulu Başkanı

                                                          

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Prof.Dr.Murat BİRTANE

Üye                                                                                           Üye

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                 İpek ERGÜT     

             Üye                                                                                                 Sayman  V.


 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 25.09.2007                                                                                  Toplantı Sayısı :12

 

                   KARAR 1-) T.Ü.Sağlık  Araştırma    Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün ;

 

a-) 22.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-5809 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde kullanılmakta olan Buga Otıs marka 3 adet asansörün 2007 yılı bakım anlaşması 31.12.2007 tarihinde sona ereceğinden, 2008 yılı bakım anlaşması yapılmasının uygun olduğuna,

 

b-) 22.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-5811 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde kullanılmakta olan 4 adet paratonerin periyodik bakım sözleşmesi 31.12.2007 tarihinde sona ereceğinden, 2008 yılı periyodik bakım sözleşmesi yapılmasının uygun olduğuna,

 

c-) 22.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-5812 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde bulunan 6 adet 11 duraklı, 3 adet 3 duraklı ve 2 adet 2 duraklı asansörlerin 2007 yılı bakım anlaşması 31.12.2007 tarihinde sona ereceğinden, 2008 yılı bakım anlaşması yapılmasının uygun olduğuna,

 

d-) 22.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-5813 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde hizmet veren 6 adet jeneratör grubunun 2007 yılı periyodik bakım sözleşmesi 31.12.2007 tarihinde sona ereceğinden, 2008 yılı periyodik bakım sözleşmesi yapılmasının uygun olduğuna,

 

e-) 22.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-5814 sayılı yazısı doğrultusunda; 2007 yılı böcek ve haşere ilaçlama sözleşmesi 31.12.2007 tarihinde sona ereceğinden, 2008 yılı ilaçlama sözleşmesi yapılmasının uygun olduğuna,

 

                   KARAR 2-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Laboratuarı Koordinatörlüğü’nün 09.08.2007 tarih ve 128 sayılı yazısı doğrultusunda; Uzunköprü Devlet Hastanesi tarafından gönderilecek diyaliz hastalarının kan örneklerinde Merkez Laboratuarında iPTH çalışılması işleminin, bir sonraki yürütme kurulu toplantısında görüşülmesine,

 

                   KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.09.2007 tarih ve 354 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Endotrakeal Entübasyonunda yüzükoyun pozisyon verilerek ameliyatı planlanan vertebra cerrahisi ve nöroşirürjik girişimlerde kullanılmak üzere hasta güvenliği açısından önemli olan yüzüstü maske ihtiyaçları, ayrıca prone pozisyon pedi (large-small) isteklerinin uygun olmadığına,

            

                   KARAR 4-)T.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün ;

 

a-) 21.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.94.00.00.702 sayılı yazısı doğrultusunda; 2006-2007 yılında Yüksekokul tarafından düzenlenen 40 kredili muadili 560 saatlik İngilizce kursu gelirlerinden yüksekokula bilgisayar alınması isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

b-) 13.09.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.94.00.00.789 sayılı yazısı doğrultusunda; ilgi a’daki teknik şartnamesi gönderilen 25 adet bilgisayar isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

                   KARAR 5-) Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 31.08.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-130 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampus alanındaki hayvancılık tesisinde bulunan büyükbaş hayvanları için “yem” isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, (Tahmini Bedel : 3.625,00.-YTL+KDV)

 

b-) 31.08.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-131 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Dekanlık araçlarında kullanılmak üzere “motorin” isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, (Tahmini Bedel : 9.450,00.-YTL +KDV)

 

c-) 10.09.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-137 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarımsal Yapılar ve Sulama  bölümünde bulunan yazıcı için drum ve toner isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, (Tahmini Bedel : 800,00.-YTL +KDV)

 

d-) 12.09.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-138 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte arazisinde kullanılan traktörlerin tamiri için gerekli olan yedek parçaların birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,  (Tahmini Bedel : 2.050,00.-YTL+KDV)

 

e-) 13.09.2007 tarih ve B.302NKÜ0580000/150-141 sayılı yazısı doğrultusunda; ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, (Tahmini Bedel : 950,00.-YTL +KDV)

 

f-) 13.09.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-142 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte yazışmalarında ve baskı-yayın işinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kırtasiye malzemeleri isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, (Tahmini Bedel : 1.057,00.-YTL +KDV)

 

g-) 18.09.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-148 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte arazilerinin ekilmesinde kullanılmak üzere “taban gübresi” isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, (Tahmini Bedel : 7.000,00.-YTL +KDV)

        

h-) 18.09.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-149 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makinaları bölümünde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin ( Cetaform A02-06 GT takım arabası, elta yıldız anahtar takımı, İzeltaş 1,5’’ maşalı boru anahtarı vs…)  birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, (Tahmini Bedel : 4.340,00.-YTL +KDV)

 

ı-) 25.09.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-150 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Zootekni bölümünün hayvancılık tesisinde kullanılmak üzere “kuru çayır otu” isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, (Tahmini Bedel : 2.450,00.-YTL +KDV)

 

i-) 25.09.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-151 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Peyzaj Mimarlığı bölümünde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin(CORE 2 DUO, DDDR SDRAM vs…) birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, (Tahmini Bedel : 1.424,00.-YTL +KDV)

 

                   KARAR 6-) Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 14.09.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.00.00.06.301 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin 59 PV 006 plakalı hizmet aracında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “1500 lt 95 oktan k.benzin” isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,(Tahmini Bedel : 4.290,00.-YTL KDV Dahil)

 

                   KARAR 7-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 11.09.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00.305-1076 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 21.02.2007 tarih ve 2007/07 sayılı toplantısında “2007 yılı Döner Sermaye hizmetleri, dağıtım payları, ücret bedelleri ve takip edilecek ilkelerle ilgili olarak” alınan kararlar görüşüldü.

 

Doğrudan gelir hariç, diğer gelirlerin dağıtımı ile ilgili alınan kararların uygun olduğuna,  

 

                    KARAR 8-) T.Ü.Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından Yürütme Kuruluna alınması istenilen hususlar görüşüldü.

 

1-)Tedarik isteklerinin bütçe ödeneğinin olması şartıyla doğrudan harcama yetkililerince yapılması, Döner Sermaye Yürütme Kurulundan talepte bulunulmaması, ancak ödeneğinin bulunmaması halinde tertipler arasında aktarma talebinin Yürütme Kurulundan yapılabileceği tüm birimlerin yöneticilerine (harcama yetkililerine) bildirilmesine,

 

2-) Katkı Payları ile ilgili olarak ;

2.1. Mesai içi elde edilen gelirlerden dağıtılacak katkı paylarında Yürütme Kurulumuzun 17.01.2007 tarih ve 02 sayılı kararında belirlenen oranlardaki limitleri aşmamak kaydıyla her birimin yöneticisinin (harcama yetkilisi) yetkili olduğuna ve gerçekleştirmeler yapılırken ekteki formun standart olarak kullanılmasına,

2.2. Mesai dışı doğrudan gelirlere ait katkı payı dağıtılmasında;

 

2.2.1. Hastane dışındaki birimlerde elde edilen doğrudan gelirlerden %35 araç-gereç alımı %15 hazine payı %5 araştırma fon payı düşüldükten sonra kalan %45’lik kısımdan (%45’i geçmemek koşuluyla) ne kadarının gelirin elde edilmesinde katkısı olan öğretim elemanına dağıtılacağının birim yöneticilerinin yetkili olacağına ve ekteki standart formun kullanılmasına,

 

 

 

 

2.2.2. Hastane birimlerinde elde edilen doğrudan gelirlerin dağıtılmasında ;

 

2.2.2.1. Doğudan  gelir olarak,Maliye Bakanlığı (Bümko) 18 sayılı YÖK Genel Tebliğinin   6/c bendi uyarınca hastanemizde saat:14.00’ten sonra bizzat öğretim üyesinin katkısıyla verilen hizmet karşılığı hizmetten özel olarak yararlananların ödediği bedel ile kurum ve kuruluşlara mevzuatı uyarınca gönderilen fatura bedelinin toplamının dikkate alınmasına,

 

2.2.2.2. Aynı tebliğin 7’nci maddesiyle, araç-gereç alımı için % 35’lik pay ile yasal vergi ve yükümlülüklerin işlem detayında veya toplam hizmet geliri üzerinden ayrılmasına Üniversite Yönetim Kurullarına yetki verdiğinden, Yürütme Kurulumuz %35’lik araç-gereç alımına ayrılması gereken tutarın kurum ve kuruluşlara mevzuatı gereği faturalanan tutardan ayrılması, bu tutarın yetmemesi durumunda hizmetten özel olarak yararlananın yatırdığı bedelden tamamlanması, diğer taraftan %15 hazine payı ve %5 araştırma fon payının tamamının hizmetten yararlananın yatırdığı tutardan ayrılması,

 

2.2.2.3. Bu ayrımlar yapıldıktan sonra kalan tutarların öğretim elemanına dağıtımı hususunda birim yöneticisine (harcama yetkilisi) yetki verilmesine, hastane birimindeki doğrudan katkı pay dağıtımında ekteki formun standart olarak kullanılmasına,

 

Uygulamanın bu doğrultuda ifası için birimlere yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Armağan ALTUN

  Yürütme Kurulu Başkanı

                                                          

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Prof.Dr.Murat BİRTANE

Üye                                                                                           Üye

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                 Ali FAKIOĞLU

             Üye                                                                                                     Sayman 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

 

 

Toplantı Tarihi : 14.08.2007                                                                                  Toplantı Sayısı :11

 

KARAR1-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 04.07.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71.6273-10231 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü Termodinamik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ahmet CAN’ın 2007-2008 yılı içinde Trakya Cam Sanayi A.Ş. Otocam Fabrikası’na ait “Otoklav Çevrim Süresinin Kısaltılması” ve “Seramik ve Gümüş Baskılı Cam Kurutma Fırınlarının Optimizasyonu” konularında yapılacak AR-GE projelerinde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi adına danışman olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna,

 

                KARAR 2-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün;

 

a-)  05.06.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-3732 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz tıbbi gaz sistemindeki kompresör ve kolektörlerin üzerindeki filtrelerin yenilenmesinin uygun olduğuna, (Tahmini Bedel : 18.000.-YTL+KDV)

 

b-) 23.05.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-3346 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz Isı Merkezindeki buhar ve su basınçları ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak için, kazan dairesinde teknik ve modern yapıyı arttırmak amacıyla gerekli işlemlerin ehli firmaya yaptırılması işleminin uygun olduğuna, (Tahmini Bedel : 9.866.-YTL +KDV)

 

c-) 13.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-5639 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz Isı Merkezinde kullanılmak üzere 2008 yılı için 1500 ton 5 nolu fuel-oil  isteklerinin teminine,

 

d-) 13.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-5643 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz “temizlik hizmet alımı” ihalesi 31.12.2007 tarihinde biteceğinden, 2008 yılı için      12 aylık 90 kişilik temizlik hizmeti alımı yapılmasının uygun olduğuna,

 

e-) 13.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-5644 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz “veri hazırlama ve kontrol işletmeni hizmet alımı” ihalesi 31.12.2007 tarihinde biteceğinden, 2008 yılı için 12 aylık 85 kişilik veri hazırlama ve kontrol işletmeni hizmet alımları yapılmasının uygun olduğuna,

 

f-) 13.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-5645 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz “teknik hizmetler hizmet alımı” ihalesi 31.12.2007 tarihinde biteceğinden , 2008 yılı için 12 aylık 30 kişilik teknik hizmetler hizmet alımları yapılmasının uygun olduğuna,

  

g-) 13.08.2007 tarih ve B.30.2.TRJK.0.1H.00.00/670-5646 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz “hastabakıcı, hizmetli ve yemek servisi hizmet alımı” ihalesi 31.12.2007 tarihinde biteceğinden, 2008 yılı için 12 aylık 135 kişilik hastabakıcı, hizmetli ve yemek servis hizmeti alımları yapılmasının uygun olduğuna,

 

h-) 14.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-5673 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere 2008 yılı ilaç ve serum isteklerinin teminine,

 

ı-) 14.08.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-5674 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz merkez deposunun 2008 yılı sarf malzeme isteklerinin teminine,

 

            KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.08.2007 tarih ve 329 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet renkli dopller ekokardiyografi cihazı isteklerinin teminine,

 

             KARAR 4-) Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-)10.07.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-106 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makinaları bölümünün ihtiyacı olan malzemelerin (tek fazlı asenkron motor 075 KW , rulman, polietilen kasnak vs…) teminine, (Tahmini Bedel : 2.885,00.-YTL +KDV)

 

b-) 30.07.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-112 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bitki Koruma bölümünün ihtiyacı olan malzemelerin (haldenwanger, porselen havan vs…) teminine, (Tahmini Bedel : 990,00.-YTL +KDV)

 

c-) 31.07.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-115 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Gıda Mühendisliği bölümünün ihtiyacı olan kimyasal malzemelerin (erlenmayer,petri kutusu,cam pipet,termometre vs…) teminine, (Tahmini Bedel : 4.416,10.-YTL+KDV)

 

d-) 01.08.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-116 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bitki Koruma bölümünün ihtiyacı olan malzemelerin ( filtre kağıdı,lamel,lamel saklama kutusu vs…) teminine, (Tahmini Bedel : 335,50.-YTL +KDV)

 

e-) 09.08.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-122 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampus alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde üretim yapılabilmesi için kullanılan tarım aletlerinin (römork,havalı mihzer, su tankeri,7’li patlama demiri) tamir edilmesi işleminin uygun olduğuna, (Tahmini Bedel : 1.500,00.-YTL +KDV)

 

f-) 09.08.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-123 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte

Dekanlık biriminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (drum, blade, starter, toner, oil roller vs…) teminine, ( Tahmini Bedel : 1.007,00.-YTL +KDV)

 

 

             KARAR 5-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve  T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nde kurum içi yazışma kuralları görüşüldü :

 

T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü’ne ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne bölümlerden gelen istek yazılarında; yazıların Anabilim Dalı Başkanı’nca imzalanarak gönderilmesine, Bilim Dalı Başkanlığı’ndan gelen yazıların Anabilim Dalı Başkanı tarafından onaylandıktan sonra istem yapılmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Prof. Dr. Armağan ALTUN

  Yürütme Kurulu Başkanı

                                                           (izinli)

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Prof.Dr.Murat BİRTANE

Üye                                                                                           Üye

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                 İpek ERGÜT     

             Üye                                                                                     Sayman  V.

          (izinli)

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

                             YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 
 

Toplantı Tarihi : 06.07.2007                                                                                  Toplantı Sayısı : 10

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün; 03.07.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-4497 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde 15 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Bütçe Uygulama Tebliği ve Sosyal Güvenlik kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen, hastanemizde yapılamayan  tetkik ve tahlillerin hizmet alımı yoluyla yaptırılmasının uygun olduğuna,

 

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 07.05.2007 tarih ve 31 sayılı yazısı doğrultusunda; Periton Diyaliz Ünitesinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin (periton diyaliz tenckhoff katater, çiftli sistem ultra transfer set, kilitli titanyum adaptör) ihale ile teminine,

 

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.05.2007 tarih ve 181 sayılı yazısı doğrultusunda; ameliyatlarda kullanılmak üzere gerekli olan 1 yıllık 20(yirmi) adet otolog/homolog fibrin glue seti isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 4-) T.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 26.06.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.94.00.00/584 sayılı yazısı doğrultusunda; yüksekokulun eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere oluşturulacak bilgisayar laboratuarının Bilgisayar donanımının 2006-2007 Öğretim yılında Sürekli Eğitim merkezince düzenlenen 40 kredi muadili 560 saatlik İngilizce kurs gelirlerinden ödenmesi isteklerinin, Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün Yönetim Kurulu kararı ile kurs ücretlerinden elde edilen gelirin             Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne  aktarılması yapıldıktan sonra tekrar görüşülmesine,

 

 

KARAR 5-) T.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunun 17.01.2007 tarih 02 sayılı toplantısında alınan 1 nolu kararla ; “ T.Ü.Sağlık  Araştırma Uygulama Merkezi özel oda yatak ücretinin 22 Ocak 2007 tarihinden itibaren 50,00.-YTL olarak belirlenmesine, hastanemizde ve Tıp Fakültesinde çalışan tüm personel ve birinci derece yakınları (anne,baba,eş,çocuk) ile Üniversitemizin Öğretim Üyesi ve yakınlarının (eş,çocuk) özel odadan ücretsiz olarak yararlandırılmasına” karar verilmişti.

Bu istisnai ücretsiz oda kullanma kriterleri arasına, hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesinin düzenlediği özel oda kullanma (izolasyon) kriterleri de eklenerek,                  yatan hastalar için de bu kriterlere sahip olduğu Anabilim Dalı/Bilim Dalı Başkanınca düzenlenecek “sebep bildiren bir raporla” belirlenen hastalardan da,  sorumluluk         Anabilim Dalı/Bilim Dalı Başkanına ait olmak üzere özel oda fark ücreti talep edilmeyeceğine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Armağan ALTUN

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Doç.Dr. Murat BİRTANE

Üye                                                                                           Üye

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                 İpek ERGÜT     

             Üye                                                                                     Sayman  V.

  

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

                             YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi : 20.06.2007                                                                                                                                                    Toplantı Sayısı : 09

 

KARAR1-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 05.06.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.80.0.480/395-8685 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemizin 2007 yılı yatırım programında bulunan “Hastane Büyük Onarım İşi” projesi ile ilgili, ihalenin yapılabilmesi için 38.14.38.30.09.4.1.10.2.06.7 harcama tertibine, döner sermaye gelirlerinden 118.000,00.-YTL ödenek sağlanmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 2-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.06.2007 tarih ve 190 sayılı yazısı doğrultusunda; tedavide 8.yılını dolduracak olan Co-60 teleterapi cihazının bu yıl içerisinde değiştirilmesi isteklerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 06.06.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00.305-667 sayılı yazısı doğrultusunda; fakülte eğitim öğretiminde kullanılmak üzere birimin katkı payından karşılanmak üzere “trinoküler ınterved metal mikroskobu için görüntü transfer sistemi” isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu  takdirde teminine,

 

KARAR 4-) Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

a-) 05.04.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-50 sayılı yazısı doğrultusunda; fakülte arazisinin ekilmesi için gerekli olan “ayçiçeği tohumu ve ilacı” isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

b-) 05.04.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-51 sayılı yazısı doğrultusunda; fakülte arazisinin ekilmesi için gerekli olan “gübre” isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

c-) 08.06.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-91 sayılı yazısı doğrultusunda; fakülte deneme alanında yetiştirilen “ayçiçeği biçim işi”nin yaptırılması işleminin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

d-) 08.06.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-92 sayılı yazısı doğrultusunda; fakülte deneme alanında yetiştirilen “buğdayın biçim işi”nin yaptırılması işleminin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

e-) 08.06.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-93 sayılı yazısı doğrultusunda; fakülte deneme alanında yetiştirilen buğdayın Toprak Mahsulleri Ofisine “nakliye işi”nin yaptırılması işleminin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,  

 

KARAR 5-) Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 06.06.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.45.00.06/220 sayılı yazısı doğrultusunda; fakülte Çevre Mühendisliği bölümü laboratuarında kullanılmakta olan baca gazı analiz cihazı için  gerekli olan 5 adet ölçüm hücresi isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.06.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.12.00/967 sayılı yazısı doğrultusunda; yüksekokulun eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere dijital video kamera ve dijital fotoğraf makinesi isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün ;

 

a-) 19.06.2007 tarih ve B.30.2.TRK.01H.00.00/670-4160 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde yeni kurulan merkez depo,eski depo ve eczane deposu için raflama sisteminin temin edilmesi ve kurulması isteklerinin uygun olduğuna,

 

b-) 19.06.2007 tarih ve B.30.2.TRK.01H.00.00/670-4161 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde yeni kurulan merkez depo için 1 adet forklifte isteklerinin teminine,

 

c-) 19.06.2007 tarih ve B.30.2.TRK.01H.00.00/670-4162 sayılı yazısı doğrultusunda; Bütçe Uygulama Tebligatında Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı hastalar direkt olarak hastanemize geldiğinden, artan iş gücü nedeniyle 25 kişilik hasta taşıma ve yemek dağıtım hizmeti alımı yapılmasının uygun olduğuna,

 

d-) 19.06.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-4190 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde kullanılan “video gastroskop cihazı” arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

e-) 19.06.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-4191 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz Gastroenteroloji Bilim Dalı bünyesinde kullanılan “kolonoskop” cihazı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

f-) 04.06.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-3699 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz cerrahi kliniklerin ihtiyacı olan “cerrahi el aletleri” isteklerinin teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

  Prof. Dr. Armağan ALTUN

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                           Doç.Dr. Murat BİRTANE

Üye                                                                                    Üye

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                 İpek ERGÜT     

             Üye                                                                                                 Sayman  V.

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

 

Toplantı Tarihi : 04.05.2007                                                                                  Toplantı Sayısı : 07

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.04.2007 tarih ve 152 sayılı yazısı doğrultusunda; dış merkezde yapılan radyolojik tetkiklerin konsültasyonlarının Öğretim Üyesi özel muayene statüsünde düzenlenerek ücretlendirilmesi talepleri görüşüldü. BT ve MR tetkikleri konsültasyonunun mesai dışı ücreti olarak değerlendirilmesine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 24.04.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00-305-477 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültede eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “trinoküler interved metal mikroskobu (metalografik yazılım dahil)” isteklerinin, birim gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

KARAR 3-) Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 19.04.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.00.00.06/149 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin 59 PU 799 plakalı servis aracında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1500 lt motorin isteklerinin,birim gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

KARAR 4-) Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 12.04.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-56 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makinaları bölümü deneylerinde kullanılmak üzere “eşit açı ölçer” isteklerinin, birim gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, 

 

b-) 12.04.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-57 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makinaları bölümü deneylerinde kullanılmak üzere “SR 30 Model Ölçüm Amplifikatör” isteklerinin, birim gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

c-) 18.04.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-59 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte hizmet araçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “motorin,95 oktan kurşunsuz benzin” isteklerinin, birim gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

d-) 04.04.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.00.00.00/150-825 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 03.04.2007 tarih ve 11 sayılı toplantısında “2007 Mali Yılı               Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım İlkeleri” ile ilgili alınan 3 nolu karar görüşüldü.Fakülte Yönetim Kurulunca alınan kararda belirtilen katkı payı dağıtım oranlarının uygun olduğuna,

KARAR 5-)T.Ü.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda görevli Doç.Dr.Murat BİRTANE’nin 22-24 Şubat 2007 tarihlerinde Abbott Laboratuarları Ltd.Şti.tarafından İstanbul’da “Romatizmal Hastalıklar Akademisi-Romotoid Artrit toplantısı” adı altında düzenlenen eğitimde bilimsel hizmet vermesi karşılığı olarak, adı geçen şirket tarafından Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yatırılan 2.530.-$ bedelin doğrudan gelir olarak kabulüne, bu gelirin üst limiti aşmamak kaydıyla doğrudan gelir olarak katkı payı  ödenmesine,bundan böyle mesai dışı doğrudan gelir getirici faaliyetlere ilişkin ön protokollerin (İşletme Müdürlüğünün tüm birimleri adına) İşletme Müdürü tarafından onaylanmasına,

 

KARAR 6-) Trakya Üniversitesi bünyesindeki kurs faaliyetlerini yürüten Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğünün faaliyet gelirlerinin kendi biriminin değil de İşletmenin diğer birimlerinin olanakları ve personeli kullanılarak sağlandığından , Sürekli Eğitim Merkezi düzenlediği kurs ve diğer faaliyetler karşılığında elde ettiği hasılatı, bu hasılatın elde edilmesinde katkısı olan birimlere, katkısı oranında, Yürütme Kurulu kararına dayandırarak tasfiye etmesine, bu bağlamda merkezin tahsil ettiği paraların Saymanlığın bu yönde açılmış olan emanet hesabına kaydedilmesine, her ay sonunda toplanan paranın TUSEM Müdürlüğü’nce bildirilecek gelirin dağıtım listesi esas alınarak ilgili birimlerin faaliyet gelirlerine alınmasına, ilgili birimlerde bu gelirin elde edilmesinde katkısı olan personele yasanın belirlediği üst limiti aşılmaması kaydıyla ilave bir katkı payı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Prof. Dr. Armağan ALTUN

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                  Doç.Dr. Murat BİRTANE

Üye                                                                                                               Üye

                                                                                                         

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                         İpek ERGÜT     

             Üye                                                                                                           Sayman  V.

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 02.03.2007                                                                                                                                           Toplantı Sayısı : 04

 

KARAR 1-) T.Ü.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün;

a-) 01.02.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-655 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin tesisat onarımlarında kullanılmak üzere 2007 yılı için ihtiyaç duyulan malzemelerin ihale ile teminine,

 

b-) 12.02.2007 tarih ve 848 kayıtlı yazısı doğrultusunda; Merkez Müdürlüğümüz kliniklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kan glikoz stribi isteklerinin ihale ile teminine,

 

c-)14.02.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-946 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Isı Merkezinde buhar üreten kazanlarda kullanılmak üzere 6 no’lu fuel-oil yakıt isteklerinden 1.300 tonunun teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Eğitim Araştırma Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin 14.12.2006 tarih ve 1771 sayılı yazısı doğrultusunda; Kan Merkezi Ünitesinin yıllık özel (spesifik) malzeme isteklerinden Aferez trombosit , lökoferez, plazmaferez setleri ile dörtlü ve üçlü SAGM’lü torba, trombosit süspansiyonu için laboratuar tipi lökosit filtresinin ihale ile teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.02.2007 tarih ve 063 sayılı yazısı doğrultusunda; Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve Medikal Onkoloji Bilim Dalı ortak olarak uluslararası bir çalışma olan FACT adlı TÜFTEK 2004/045 protokol nolu çalışma Etik Kurul kararı ile kabul edilerek, Yürütücülüğünü Doç.Dr.Füsun TOKATLI’nın  üstlendiği ve  çalışmasından dolayı araştırmacı firma tarafından hizmet karşılığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne yatırılan 1.420,20.-YTL bedelin Anabilim Dalının ihtiyaçlarına kullanılması talepleri görüşüldü.

 

Elde edilen gelirin %80’inin Anabilim Dalı ihtiyaçlarına kullanılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 27.02.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71.1789-2616 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. H.Erol AKATA’nın 2007 yılı içerisinde UZEL Makine Sanayi A.Ş.’nin (TÜBİTAK-TEYDEP) tarafından desteklenmekte olan “Araştırma ve Teknolojik Geliştirme” projelerin koordinasyonu ve yürütülmesinde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi adına danışman olarak görevlendirilmesi ile UZEL Makine Sanayi A.Ş.ile yapılan protokol görüşüldü.

 

Uzel Makine Sanayi A.Ş.tarafından Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına ödenecek olan 7.500.-YTL+KDV gelirin ilgili Öğretim Üyesi Prof.Dr.Erol AKATA’ya çalışmasından dolayı  %45 oranında özel katkı olarak ödenmesine,

 

KARAR 5-)Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 15.01.2007 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.58.00.00/150-1 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılmakta olan traktör ve hizmet araçları için akaryakıt isteklerinin, birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine, 

 

KARAR 6-) Öğretim Üyelerinin mesai dışı özel muayene ücretlerindeki kesinti oranlarının belirlenmesi görüşüldü.

 

01 Mart’tan geçerli olmak üzere özel muayene ücretlerinin %60’ı Öğretim Üyelerine kalacak şekilde düzenlenmesine ,

 

            KARAR 7-) T.Ü.Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.03.2007 tarihli yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında görevli Öğreti Üyesi Prof.Dr.Filiz AKATA’nın “Glikopeptid Antibiyotik Uygulaması İzlem Çalışması”ndan dolayı yapılan hizmet karşılığı yatırılan bedel ile Anabilim Dalı Servisine EKG cihazı alımı isteklerinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Armağan ALTUN

Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Doç.Dr. Murat BİRTANE

Üye                                                                                                         Üye

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                 İpek ERGÜT     

             Üye                                                                                                 Sayman V.

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 09.02.2007                                                                                                                                  Toplantı Sayısı : 03

 

KARAR 1-) T.Ü.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün ;

 

a-) 09.01.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-83 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz yataklı servis ve polikliniklerin 2007 yılı ilaçlama işinin 9 aylık olarak ihaleye çıkılmasına,

 

b-) 08.02.2007 tarih ve 670/820 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz Yoğun Bakımlarında kullanılmak üzere 20 adet komple yoğun bakım yatağı isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

c-) 08.02.2007 tarih ve 670/821 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 16 adet hastabaşı monitör ve 1 adet merkezi hasta izlem monitör isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

d-) 08.02.2007 tarih ve 670/822 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizin inşaat halindeki Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere 14 adet pendant isteklerinin ihale ile  teminine,

 

 

e-) 08.02.2007 tarih ve 670/851 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Radyoloji  Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

f-) 29.12.2006 tarih ve 8512 kayıtlı yazısı doğrultusunda; Compounder sisteminde kullanılmak üzere 2007 yılı için ihtiyaç duyulan ürün torbası isteklerinin ihale ile teminine,           

 

KARAR 2-) T.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 19.09.2006 tarih ve B.30.2.TRK.0.E1.00.00/330-898 sayılı yazısı doğrultusunda; ihtiyaç duyulan yazıcı toneri isteklerinin birimin gelirleri uygun olduğu takdirde teminine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 23.01.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/100-859 sayılı yazısı doğrultusunda; Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.01.2007 tarih ve 1 no’lu akademik toplantısında almış oldukları karara göre, Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından verilen adli tıp hizmetlerinin BUT’a göre ücretlendirilmesi ile ilgili taleplerinin uygun olduğuna,

 

 

BUT KODU

İŞLEM ADI

BİRİM FİYATI

520.010

Konsültasyon ücretleri (her bir hekim için)

    6,60.-YTL

520.020

Acil Poliklinik Muayene Ücreti

   17,50.-YTL

520.030

Normal Poliklinik Muayene Ücreti

   17,50.-YTL

911.110

Tahnit

 223,74.-YTL

911.120

Otopsi,Adli ve/veya Tıbbi Amaçlı

 167,86.-YTL

911.140

Adli Ölü Muayenesi

   13.09.-YTL

 

KARAR 4-) T.Ü.Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim,Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün 16.01.2007 tarih ve B.030.2.TRK.0.3Ü.00.00/6 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkezdeki öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan eğitim materyalleri, bastırılacak kitapların baskı giderleri ve fotokopi makinesinin yıllık bakım ücretinin Merkezin 2006 yılı döner sermaye gelirlerinden karşılanması isteklerinin birim gelirleri uygun olmadığından reddine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

         

 

 

 

            Prof. Dr. Armağan ALTUN

 Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Doç.Dr. Murat BİRTANE

Üye                                                                                                       Üye

                                                                                                                      (İZİNLİ)

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                 Suhil YAVUZ

               Üye                                                                                                   Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 17.01.2007                                                                                  Toplantı Sayısı : 02

 

KARAR 1-) T.Ü.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  özel oda yatak ücretinin  22 Ocak 2007 tarihinden itibaren 50,00.-YTL olarak belirlenmesine, Hastanemizde ve Tıp Fakültesinde çalışan tüm personel ve birinci derece yakınları (anne,baba,eş,çocuk) ile Üniversitemizin akademik personeli ve yakınlarının (eş,çocuk) özel odadan ücretsiz olarak yararlandırılmasına, 

 

KARAR 2-) T.Ü.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  Öğretim Üyeleri       mesai dışı özel muayene ücretlerinin 22 Ocak 2007 tarihinden itibaren 120,00.-YTL olarak belirlenmesine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  Öğretim Üyeleri       mesai içi özel girişim ve ameliyat ücretlerinin 22 Ocak 2007 tarihinden itibaren Bütçe Uygulama Talimatı’nın %150’si olarak belirlenmesine, diğer birimlerin (        Patoloji, Radyasyon Onkolojisi v.b….) özel işlem ücretlerinin aynı kalmasına,

 

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 4-) T.Ü.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 2007 yılı Öğretim Üyesi ve personelin katkı payı dağıtım oranlarının belirlenmesi görüşülmüş, aşağıdaki gibi kabulüne A ve B maddelerinin oy birliği, C maddesi için oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

A-) 2547 sayılı kanuna tabi personelden ,

      1-) Profesör, Doçent, Yrd.Doç.                         % 150

      2-) Uzman                                                    % 100

      3-) Tıp doktoru Araş.Gör.                                %   70

      4-) Diğer Araştırma Görevlileri                           %   50

      5-) Öğretim Görevlisi (yüksek lisans)                  %   50

      6-) Öğretim Görevlisi (Doktora)                         %   70

 

B-) 657 sayılı yasaya tabi personelden ,

      1-) Hastanede görevli doktorlara                       %   70

      2-) a: Diğer personele                                     %   70

          b: Diğer personelden prematüre devamlı bakım ünitesi, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım, küvoz bakımı, kemik iliği, izole radyoaktif tedavi odası, yanık ünitesi, diyaliz, acil servis, ameliyathane, doğumhane, dahili ve cerrahi yoğun bakımlarda çalışanlara ek olarak % 10 oranında katkı payı ödenir.

 

C-) Hastane idari işler koordinasyon kurulu üyelerine,

1-) Genel Sekreter %75

2-) Diğer Üyeler %50

 

 

 

 

          Prof. Dr. Armağan ALTUN

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Doç.Dr. Murat BİRTANE

Üye                                                                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                  Suhil YAVUZ

               Üye                                                                                                  Sayman

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 09.01.2007                                                                                                                                                Toplantı Sayısı : 01

 

 

KARAR 1-) Trakya Üniversitesi 2007 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım İlkeleri taslağının Üniversitemiz Yönetim Kurulu Başkanlığı’na  arz edilmesine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği Biriminde Avukat olarak görev yapan Mustafa POLAT’ın, Rektörlük tarafından hastanemizde 4 gün görevlendirilmesinden dolayı  Döner Sermaye Katkı Payı’ndan %80 oranında yararlandırılması ile ilgili dilekçesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) Hastanemiz Diyaliz Merkezinde Tabib olarak görev yapan  Dr.Müzeyyen Başbay CIĞALI’nın Döner Sermaye Katkı Payı’ndan Üniversitemiz  Yönetim Kurulunun  01.09.2006 tarih 31 sayılı toplantısında aldığı 01 nolu kararın B-2/b maddesinden yararlandırılması ile ilgili dilekçesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

           Prof. Dr. Armağan ALTUN

 Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Doç.Dr. Murat BİRTANE

Üye                                                                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Özlem TANSEL                                                                   Suhil YAVUZ

               Üye                                                                                                     Sayman