29.12.2008 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

19.12.2008 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

26.09.2008 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

30.07.2008 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

30.06.2008 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

25.04.2008  Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

13.02.2008 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

30.01.2008 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

14.01.2008 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi:29.12.2008                                                                          Toplantı Sayısı  :09

 

KARAR 1-) T.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu’nun her hafta Perşembe günü Saat:16.00’da toplanmasına,

 

KARAR 2-) T.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu’nu oluşturan kişilere üye olarak Doç.Dr.Ümit Nusret BAŞARAN’ın dahil edilmesi konusunda, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’ndan onay alınmasına,

 

KARAR 3-) 2009 Yılı Öğretim Üyeleri ve personele dağıtılacak “Döner Sermaye Katkı Payı” oranlarının 14.01.2008 tarih ve 1 nolu toplantıda alınan 7 no’lu kararın aynen kabulü konusunda, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’na arz edilmesine,

 

KARAR 4-) Döner Sermaye İşletmemizin firmalara olan borçları ödeme konusunda  Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacak ödemelerin, Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu’nda alınacak karara göre yapılmasına,

 

            KARAR 5-) Öğretim Üyelerinin mesai içi uygulamaları kapsamında Döner Sermaye’den aldıkları %150 olan katkı payı oranının, yine Öğretim Üyelerince mesai içi özel hizmet yapılması halinde %150 olan bu oranın, %200’e kadar ödenebilmesi için,Yönetim Kurulu’ndan onay alınmasına,

 

            KARAR  6-) Doğrudan Gelir Getirici Katkı Payı (performans) Uygulamaları ile ilgili olarak; Döner Sermayenin mali durumunun iyi olmaması, performans öncesi ve sonrası üretilen hizmet sayısında beklenen artışın olmaması nedeniyle bu ödemelere olanak sağlamaması, bunların yanı sıra performansın sadece Öğretim Üyelerine sınırlı kalıp, diğer çalışanları kapsamaması nedeniyle, çalışma barışına vereceği zararlar da göz önüne alınarak, ödeme konusunda Üniversitemiz Yönetim Kurulunun vereceği karara göre uygulamaya geçilmesine,

 

            KARAR 7-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi’nin 2009 yılı periyodik bakım anlaşmalarının yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

     Prof. Dr. Timur KIRGIZ

    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

                                              

                      Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                                   

                                                   Üye                                                                                     

   

     

 

    Doç.Dr.Yahya ÇELİK                                                                   İpek ERGÜT

                Üye                                                                                        Sayman

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi:19.12.2008                                                                          Toplantı Sayısı  :08

 

KARAR 1-) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tarafımıza ödeme yapılmadan iade edilen, ödeme aşamasında kesintiye uğrayan faturalarla ilgili olarak, kendi bünyemizde meydana gelen eksikliklerden dolayı, SGK tarafından ödemeye geçemeyen faturalarla ilgili, bunlara sebebiyet veren tüm Anabilim Dalı çalışanlarının  (Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyeleri, Araştırma Görevlileri, Hemşireler) sorumlu tutulacağı, faturalarda oluşan kesinti tutarlarının çalışanlara ödenecek olan katkı paylarından kesinti yapılacağına,

 

KARAR 2-) Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen faturaların, kurum tarafından tek tek incelenmesinin istenmesi hususunda Rektörlük Yönetim Kuruluna arz edilmesine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün;

 

a-) 05.11.2008 tarih ve 600-5794 sayılı yazısı doğrultusunda; Öğretim Üyeleri mesai dışı özel muayene ücretlerinin eski hali ile (150.-YTL) devam etmesine,

 

b-) 16.12.2008 tarih ve 600-6693 sayılı yazısı doğrultusunda; yurt dışından tedavi olmak üzere gelen hastaların  By-Pass operasyonu, kalp kapağı değişimi,diğer tedavi giderlerinin       (ilaç, malzeme, laboratuar giderleri), hastanemize yatış yaptıkları tarihte geçerli olan BUT ve SUT’ta ki (EK:8) fiyatlar üzerinden ücretlendirilmesine ,

 

KARAR 4-)Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin 25.09.2008 tarih ve 01-49 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemize kablolu TV hizmeti vermek istediklerine dair yazılarının ve fiyat tekliflerinin incelenerek karara bağlanmasına,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.10.2008 tarih ve 312 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan Co-60 teleterapi cihazının 23.06.2008 tarihinde Türkiye Atom Enerji Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma Merkezinin yaptığı inceleme sonunda hazırlanan tutanakta      “1-) Fizik odası duvarları boşluğuna kurşun plakalarla ilave zırhlamalar yapılması gerektiği, 2-) Üst katta şu an boş olan oda zeminine kurşun ilave edilerek üstünün betonlanması gerektiği” tespit edilmiş olup, durumun değerlendirilmesi hususunda Anabilim Dalı Başkanlığı taleplerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 6-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Biyomedikal Birimi’nin ;

 

a-) 4327 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyathane/Göz masasında bulunan bousch lamb marka millenium model phaco cihazının ayak pedalı değişimi işleminin uygun olduğuna, (Tahmini Bedel : 12.171.-YTL)

 

b-) 4328 sayılı yazısı doğrultusunda; Çocuk Cerrahisi Endoskopi sistemine ait (pentax) fiberoptik gastroskopi cihazının değişimi işleminin uygun olduğuna, (Tahmini Bedel : 16.000.-YTL)

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 05.09.2008 tarih ve 419 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı servisindeki pnömatik cihaz ve boru sisteminin kurulması ile servis giriş kapısı ve hasta odalarındaki kapıların boyanması isteklerinin uygun olduğuna,  

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.10.2008 tarih ve 107 sayılı  yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin mesai dışı performans uygulamasından yararlandırılmaları taleplerinin, bu işlemlerin BUT ve SUT’da olup-olmadığının araştırıldıktan sonra karara bağlanmasına,

 

KARAR 9-) T.Ü.Rektörlüğü Genel Sekreterliği’nin 23.09.2008 tarih  ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-1226-13801 sayılı yazısı doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan alınan “ sağlık hizmetlerinde performans yönetimi, kalite, hasta ve çalışan güvenliği gibi konularda lisansüstü düzeyde yapılacak olan tez ve araştırma çalışmalarına destek verileceği” konulu yazılarının görüşülmesi neticesinde, bu konuda Başhekim’in yetkili kılınmasına,  

 

KARAR 10-) Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu’nun 17.01.2007 tarih ve 02 sayılı toplantısında alınan 01 nolu karara göre;                                                        

 

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi’nde özel oda yatak ücretinin     22 Ocak 2007 tarihinden itibaren 50.-YTL olarak uygulanması, hastanemizde ve Tıp Fakültesinde çalışan tüm personel ve birinci derece yakınları(anne, baba, eş, çocuk) ile Üniversitemizin Öğretim Üyesi ve yakınlarının (eş, çocuk) özel odadan ücretsiz yararlandırılması ile ilgili olarak, Sayıştay tarafından yapılan inceleme sonucunda yanlış olduğu tespit edilmiş olup, 17.01.2007 tarihli 02 sayılı Yürütme Kurulu toplantısında alınan    01 nolu karar iptal edilerek, özel oda ile ilgili uygulamada Dekan ve Başhekim’e yetki verilmesine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi’nin 27.10.2008 tarihli 8693 sayı ile kayıtlı SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Edirne Şubesi’nin 22.10.2008 tarih 99 sayılı yazısı doğrultusunda; hastane çalışanlarına ücretli yemek uygulamasının kaldırılması taleplerini içeren yazılarının” Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 11.03.2008 tarihli 2736 sayılı yazıları ile gelen ve Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında bulunan personelin yataklı tedavi kurumlarında hastalar için kurulmuş bulunan yemek servislerinden, yemek maliyetinin yarısından az olmamak kaydıyla 10.01.2008 tarihli ve 26752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (1) sıra nolu 2008 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan    esaslar çerçevesinde bedel ödemeleri kaydıyla yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır” denildiğinden, uygun olmadığına,

 

KARAR 12-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Ameliyathanesinde görev yapan İlkay KAHYA’nın Haziran 2002 yılından buyana “sağlık teknisyeni” olarak görev yaptığı, hastanemizin yoğun bakım, ameliyathane, yanık ünitesi gibi birimlerde görev yapan diğer sağlık çalışanlarının aldıkları döner sermaye ücretine ek olarak %10 oranında ödenen ek katkı payından yararlandırılması talebini içeren dilekçesinin 2009 yılında değerlendirilmesine,

  

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.12.2008 tarih ve 996 sayılı yazısı doğrultusunda; Solunum-Enfeksiyon servisi girişinde yer alan 2 odanın Ekokardiyografi ve Endoskopi odası olarak düzenlenmesi ile ilgili Anabilim Dalının 03.12.2008 tarihli Akademik Kurul toplantısında alınan kararlarının görüşülmesi neticesinde bu işlemin inşaat olmaksızın, olduğu hali ile kullanılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.       

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Timur KIRGIZ

Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

                                              

 

                   Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                           

                                              Üye                                                                              

   

 

 

     

 

    Doç.Dr.Yahya ÇELİK                                                                   İpek ERGÜT

                Üye                                                                                        Sayman
T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 26.09.2008                                                                         Toplantı Sayısı  :07

 

KARAR 1-)T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Öğretim Üyeleri              özel muayene ücretlerinin 06.10.2008 tarihinden itibaren 150,00.-YTL olarak uygulanmasına,

 

KARAR 2-) T.Ü.Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.08.2008 tarih ve 879 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul Yönetim Kurulunun 07.08.2008 tarih ve 2008/21 sayılı kararı ile 2008 Mali Yılı içinde Döner Sermaye kapsamında gerçekleştirdikleri işlerden elde edilen gelirler hakkında alınan 01 nolu kararda  “katkı payı dağıtımı” ile ilgili gerekli araştırma yapılıp, görüş alındıktan sonra değerlendirilmesine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 03.07.2008 tarih ve 574 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalında kullanılmak üzere “portabl ekokardiyografi cihazı” isteklerinin uygun olduğuna,

 

b-) 05.09.2008 tarih ve 712 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalına bağlı Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Gastroenteroloji ve Yoğun Bakım için ihtiyaç duyulan personel isteklerinin karşılanmasına, alt yapı ve malzeme istekleri için gerekli araştırma yapıldıktan sonra değerlendirilmesine ,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.07.2008 tarih ve 283 sayılı yazısı doğrultusunda ; klinikte yatan hastaların bir kısmının bilinci kapalı olması nedeniyle hasta yataklarının kenarlıklı olması isteklerinin uygun olduğuna, ancak diğer yataklı servisler için de ihtiyaçların belirlenip, uygulanmasına,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.09.2008 tarih ve 08/217 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının nakledildiği KBB yataklı servislerinde ciddi boyutlarda yatak sıkıntısı çekildiği, kendi yataklı servislerine dönüş yapacakları, ancak orada kullanılmamaya bağlı duvarlarda ve pis su tesisatlarında sorun olduğu, bu bağlamda  bakım ve onarımlarının yapılması isteklerinin uygun olduğuna, gerekli  personel sağlandığında yataklı servislerin açılacağına,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.09.2008 tarih ve 2008/527 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “endoskopik görüntüleme seti ” isteklerinin, gerekli  fiyat araştırması yapıldıktan sonra  değerlendirilmesine,

 

               KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.09.2008 tarih ve 430 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum Servislerinin ortak kullanımı olan bekleme salonunun aktif bir şekilde kullanımı için alçıpan ile bölünmesi isteklerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 15.09.2008 tarih ve 93 sayılı yazısı doğrultusunda; Nefroloji Bilim Dalı bünyesinde hizmet veren hemodiyaliz merkezindeki hizmet kalitesinin arttırılması, su sisteminin kalitesinin arttırılması için sistemin bakımı işlemi ile merkezin sağlık personeli ihtiyaçları görüşüldü.

Gerekli sağlık personeli ihtiyaçlarının karşılanmasına, su sistemi ile ilgili de gerekli inceleme yapıldıktan sonra değerlendirilmesine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’nün 10.09.2008 tarih ve 186 sayılı yazısı doğrultusunda;Saymanlık tarafından 31.3.2008 sonu itibariyle genel bütçeli kurumlar ile 3816 sayılı yasa (yeşil kartlı olan) ile alacakların tamamı kapatılmış bulunduğu, İşletme Hastane biriminin de bu kanun kapsamında 31.3.2008 sonu itibariyle kalan alacaklarının tamamının kapatılmasının uygun olduğuna, bu konuda Cari Alacaklar departmanı, Saymanlık ve Otomasyon birimine bilgi verilmesine,

 

KARAR 10-) T.Ü.Rektörlüğü Genel Sekreterliği’nin 08.09.2008 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/100-1168-13116 sayılı yazısı doğrultusunda; Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün özel eğitim, fizik tedavi ve rehabilitasyon, tedavi, danışmanlık, destek ve terapi hizmetleri ile ilgili 2008 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğindeki fiyat listesi Rektörlük tarafından kabul edildiği, bu alanlarda sunulan hizmetlerin bedelinin tahsil edilebilmesi için, Merkezin       döner sermayesinde hizmet kollarının açılması ile ilgili, gerekli araştırma yapıldıktan sonra    karar verilmesine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün;

 

a-) Servis bloklarına kontrollü geçiş sistemi sağlanmasının uygun olduğuna,

 

b-)Biyomedikal birimi’nin 17.09.2008 tarih ve 4317 sayılı talep formunda, Acil Radyoloji bölümünün GE marka BT cihazındaki “HİP” değişimi işleminin gerekli araştırma yapıldıktan sonra değerlendirilmesine, (Tahmini Bedel: 72.000.-YTL)

 

c-)Anabilim Dalları Servislerine ait özel odaların kullanımı ile ilgili Başhekimin bilgisi dahilinde yapılmasına,  

 

d-) 2006 ve 2007 yılından kalan borçların ödenmesine,

 

e-) 25.09.2008 tarih ve 670/5143 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Anabilim Dalları ve Bilim Dallarından gelen “doğrudan gelir getirici katkı payları (DGGKP) kapsamına dahil edilmesi istenilen hizmetlerin bildirildiği listeler incelenerek, Bütçe Uygulama Tebliği (BUT) ve Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) olmayan hizmetler üzerinde işaretlenerek, BUT ve SUT’ta olan hizmetlerin DGGKP kapsamına dahil edilmesinin uygun olduğuna,

 

f-)Hastanemizin “Isıtma Sistemi” ile ilgili gerekli araştırma yapıldıktan sonra karar verilmesine,

 

 

 

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.05.2008 tarih ve 190 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında MR, Poliklinik BT ve Mammografide kullanılmakta olan ıslak sistem banyo makinaları çok sık arıza çıkardığı, tamir sürecinin uzun sürdüğü, yedek parça sıkıntısı ve maliyetinin yüksek olduğu belirtilmekte, tetkiklerin daha hızlı ve kaliteli yapılabilmesi için sistemin günümüz şartlarına uygun şekilde değiştirilmesi istenmektedir. Yapılması planlanan değişiklik taleplerinin gerekli araştırma yapıldıktan sonra değerlendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Timur KIRGIZ

Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

                                              

 

     Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                             

 Üye                                                                              

   

 

 

     

 

    Doç.Dr.Yahya ÇELİK                                                                   İpek ERGÜT

                Üye                                                                                     Sayman V.  
T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 30.07.2008                                                                         Toplantı Sayısı  :06

 

KARAR-1)  Trakya Üniversitesi Tıp Fakülktesi Öğretim Üyelerinin “Doğrudan Gelir Getirici Katkışarının Dağıtım Esasları” ile ilgili taslak , Üniversitemiz Yönetim Kuruluna arz edilmek üzere sunulmasına,

 

KARAR 2-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Radyodiagnostik Anabilim Dalı için gerekli olan kapalı MR cihazının alımı için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU

       Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

                                              

 

Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU                                Prof. Dr. Ferda ÖZDEMİR  

         Üye                                                                                   Üye

   

 

 

     

 

Doç. Dr.Ü.Nusret BAŞARAN                                                      Ali FAKİOĞLU

                     Üye                                                                                  Sayman

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi: 30.06.2008                                                                         Toplantı Sayısı  :05

 

KARAR-)  T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün 2009 yılı bütçe çalışmalarının başlatılması ve bütçe çağrısının yapılması ile bütçe çağrısının Anabilim Dalları ve Birimlere iletilmesine, bütçe çağrısı için Harcama Yetkilisine yetki verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU

       Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

                                              

 

Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU                                Prof. Dr. Ferda ÖZDEMİR  

         Üye                                                                                   Üye

   

 

 

     

 

Doç. Dr.Ü.Nusret BAŞARAN                                                      Ali FAKİOĞLU

                     Üye                                                                                  Sayman
T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 25.04.2008                                                                         Toplantı Sayısı  :04

 

KARAR 1-) T.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.02.2008 tarih ve 69 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ufuk BERBEROĞLU, Türk Tabipleri Birliği ve T.Ü.Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Edirne’de düzenlenen işyeri hekimliği sertifika kursu programında, hafta içi saat 17.00’den sonra ve hafta sonları ders verdiğinden, Öğretim Üyesi adına Döner Sermaye hesabına yatırılan miktarın mesai dışı uygulaması olarak ödenmesi taleplerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.02.2008 tarih ve 26 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Zerrin YULUĞKURAL, Türk Tabipleri Birliği ile T.Ü.Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Edirne’de düzenlenen işyeri hekimliği sertifika kursu programında, hafta içi saat 17.00’den sonra ve hafta sonları ders verdiğinden, Öğretim Üyesi adına Döner Sermaye hesabına yatırılan miktarın mesai dışı uygulaması olarak ödenmesi taleplerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 04.04.2008 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/103-3320 sayılı yazısı doğrultusunda; Deney Hayvanları biriminde üretilen deney hayvanlarının 2008 bakım ve satış ücret tarifeleri görüşüldü.

 

Deney Hayvanları yeni ücret tarifesinin ; Üniversite içi tarife olarak Sıçan 6,00.-YTL, Fare 4,00.-YTL, Kobay 8,00.-YTL, Tavşan 20,00.-YTL olarak uygulanmasına, Üniversite dışı tarife olarak Sıçan 20,00.-YTL, Fare 12,00.-YTL, Kobay 30,00.-YTL, Tavşan 40,00.-YTL olarak uygulanmasına, hayvan başı günlük bakım ücretinin de Sıçan 10 kuruş, Fare 10 kuruş, Kobay 25 kuruş, Tavşan 25 kuruş olarak belirlenmesine,

Diğer taraftan, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığından gelen 17.04.2008 tarih ve 20 sayılı yazısı doğrultusunda; yazıda önerilen kurs ücretlerinin aynen kabulüne          ( Sağlık teknisyenleri için  10,00.-YTL, araştırmacılar için 50,00.-YTL), ancak; öğrencilere verilecek kurslar için alınacak ücretin döner sermaye faaliyet alanına girmemesi nedeniyle, uygun olmadığına ,

 

KARAR 4-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 04.04.2008 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71.3088-5163 sayılı yazısı doğrultusunda; Kırkpınar Beden Eğitmi ve Spor Yüksekokulunda görev yapan Orhan IŞIK’ın 2547 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca 2007-2008 eğitim-öğretim yılı süresince Ayşekadın Gençler Birliği Spor Kulübünde, Döner Sermaye İşletmesi adına “Antrenör” olarak görevlendirilmesi ile ilgili Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 19.03.2008 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan 8 nolu kararın uygun olduğuna,  

 

KARAR  5-) T.Ü.Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 11.04.2008 tarih ve B.30.2.TRK.0.88.00.00/410 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun 11.03.2008 tarih ve 2008/06 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında “Yaz Spor Eğitim Kursları Uygulamaları” ile ilgili alınan kararlarının uygun olduğuna,

 

KARAR 6-) T.Ü.Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.04.2008 tarih ve 10/102 sayılı yazısı ile Biyomedikal Sorumlusu Vehbi ÖZBEK’in 24.04.2008 tarihli yazıları doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılmak üzere 8 adet anestezi makinesinin yerine, yenilerinin temininin uygun olduğuna,

 

KARAR 7-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi’nde Anabilim Dalı servislerinde bulunan  suid oda fiyat uygulamasının günlük 100.-YTL, refakatçiler için 50.-YTL olarak belirlenmesine,

 

KARAR 8-) Kurulumuzun 25.09.2007 tarih ve 12 sayılı kararın 8.maddesinde Öğretim Üyelerine ödenebilecek doğrudan gelire ait katkı payının %45’ine kadar dağıtılmasına, Harcama Yetkilisine yetki verilmişti. Bu defa %15 olan hazine payı %5’e düşürüldüğünden doğrudan gelirlerden ödenecek azami katkı payı oranının %55 olarak uygulanabilirliğine ve bu oranı geçmemek kaydıyla Harcama Yetkilisinin yetkili olduğuna ve bu konunun Üniversitemiz Yönetim Kurulu’na arz edilmesine,

 

KARAR 9-) Bütçe aktarma prensiplerinin görüşülmesi neticesinde; birimler arası aktarmanın Yürütme Kurulu kararı ile birimin kendi içinde bulunan bölümler arasındaki aktarma taleplerinin İşletme Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Harcama Yetkilisinin onayı ile aktarmanın uygun olduğuna,

 

KARAR 10-) İşletme Nakit Varlığının hangi bankada değerlendirileceği ve elde edilen promosyonun ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; bankaların vermiş olduğu teklifler Yürütme Kurulu huzurunda açılarak tek tek okundu. Tekliflerin birbirleriyle kıyaslanabilir hale getirilerek, görüşmelerin yapılması hususunda İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı ve Saymanlık Müdürü’ne yetki verilmesine,

KARAR 11-) 2007 yılında bankaya gelmiş ancak fatura tarih ve numaraları saptanamadığı için alacak kayıtlarında kapatılamayan tutarlar (ekli Saymanlık muavin defterinde görüldüğü gibi ) Döner Sermaye Saymanlığı Emanet Hesabına aldırılmıştı.          Bu güne kadar yapılan yoğun çalışmaların sonucunda Emanet hesabında bekletilen bu tutarın hangi faturalara ait olduğu tespit edilememesine karşın S.S.K.’dan geldiği anlaşılmıştır.        Bu nedenle Emanet hesabında bekleyen alacak kaydının S.S.K.’nın geçmiş yıl alacaklarına kapatılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU

       Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

                                              

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Prof. Dr. Ferda ÖZDEMİR  

Üye                                                                                           Üye

        (İZİNLİ)

 

 

     

 

Doç. Dr.Ü.Nusret BAŞARAN                                                      Ali FAKİOĞLU

                     Üye                                                                                  Sayman
T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 13.02.2008                                                                         Karar Sayısı :03

 

MADDE  1-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün ;

 

05.02.2008 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-868 sayılı yazısı doğrultusunda; T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkez Müdürünün özel odaların ücretsiz kullandırılması kriterlerine ek olarak, özel odayı kullandırma yetkisinin kendilerine verilmesi talebi görüşüldü:

 

Bu konuyla ilgili önceki iki yürütme kararları ve yataklı kurumlar yönetmeliğine ek olarak Hasta Odaları ve Özellikleri Madde 58’ e (aşağıda ektedir) sorumlunun Faturalama ve Hasta Kabul’ den sorumlu Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Yahya Çelik’in  olmasına;

 

“E - HASTA ODALARI VE ÖZELLİKLERİ:

 

Madde 58 - (05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete Madde 19) Yataklı tedavi kurumlarında hasta odalarının bir veya iki kişilik olarak düzenlenmesi esastır. Ancak, kurum fizik şartları dikkate alınarak daha fazla hasta kalabilen odalar da düzenlenebilir.

Hasta odaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

a) Özel oda: Tek yataklı, buzdolabı, televizyon, telefon ve refakatçinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, banyolu, lavabolu, tuvaletli,

b) Birinci sınıf oda: Tek yataklı, tuvaletli, banyolu, lavabolu, ve hasta refakatçisinin dinlenmesine yönelik donanımı bulunan,

c) İkinci sınıf oda: İki ya da üç yataklı, yatakların arası uygun biçimde ayrılabilen, tuvaletli, banyolu ve lavabolu,

hasta odalarıdır.

Acil vak’alarda aciliyetin devamı süresince ve yatak sınıf farkı dikkate alınmadan hasta boş yatağa yatırılır.

Tespit edilen yatak sınıfları ile yapılan değişiklikler Sağlık Bakanlığına bildirilir.”

 

MADDE  2-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 07.02.2008 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00-390-288 sayılı yazısı doğrultusunda; 2008 yılı Döner Sermaye hizmetleri, dağıtım payları, ücret bedelleri ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun 09.01.2008 tarih ve 2008/02 sayılı toplantısında alınan kararın uygun olduğuna,

 

MADDE 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.02.2008 tarih ve 2008/35 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı         2. Ameliyathanesindeki ameliyat masası uzun süredir bozuk olduğundan yeni bir ameliyat masası ile ameliyathane kameralı tavan lambası isteklerinin ihale ile teminine,

       

               MADDE 4-) Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Genel Müdürlüğü’nün 01.02.2008 tarih ve 60576 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz hizmetlerinden tüm Devlet Hastanelerinde geçerli olan “Sağlık Karnesi” ile müracaat imkanının sağlanması talepleri görüşüldü:

 

Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Genel Müdürlüğü yanında Trakya Birlik gibi değişik meslek odaları ve birlikleri ve Özel Bankalar ile BUT ve SUT fiyatları dahilinde bir sözleşme yapılması konusunda Faturalama’dan sorumlu Başhekim Yardımcısı  Doç.Dr. Yahya Çelik’ in görevlendirilmesine;

 

            MADDE 5-) Prof.Dr.Enver DURAN, Prof.Dr. Sebahattin ÇOBANOĞLU ve Prof.Dr.Mehmet Emin İRFANOĞLU için, 2005 yılı Muhasebat Kontrolörünün incelemesi sonucunda yersiz ödendiği gerekçesiyle geriye tahsil edilen mesai dışı doğrudan gelirlerin, Edirne İdare Mahkemesince verilen karar uyarınca ilgili Öğretim Üyelerine ödenmesi hususu görüşüldü:

 

Geriye tahsil edilen mesai dışı gelirlerin eğer 60 günü geçmişse tamamının iadesine,           eğer 60 günü geçmemişse gelirlere konu olan her olgunun, dosya bazında incelenerek saat:14.00’den önce olan kısmı ile 14.00’den sonra olan kısmı orantılanarak, mesai 14.00’den sonraki  kısmının iadesinin mahkeme kararı göz önüne alınarak uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU

       Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

                                              

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Üye                                                                                           Üye

 

 

 

     

 

Doç. Dr.Ü.Nusret BAŞARAN                                                       Ali FAKİOĞLU

                     Üye                                                                                  Sayman

 
T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 30.01.2008                                                                             Karar  Sayısı :02

 

MADDE 1-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün 18.10.2007 tarih ve 670/7123 ile  23.01.2008 tarih ve 670-559 sayılı yazıları doğrultusunda; Hastanemiz Cerrahi Postop Yoğun Bakımlar, Yenidoğan Üniteleri ve Acil Serviste kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ventilatör isteklerinden 5 adet teminine,

 

MADDE 2-) 2005 yılında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun bakım Ünitesinde yatmakta iken, bebek Zeynep ÇIVKIN ile bebek İrfan BİLGİ’nin vefatı nedeniyle varisleri tarafından açılan idari davalarda Üniversitenin kusurlu bulunması nedeni ile yargı tarafından hükmedilen tazminatlarının ödenmesi hususunun görüşüldü:

 

T.Ü.Rektörlüğü’nün 18.12.2007 tarih ve B.30.2.TRK.070.82.01/2007-1833/20119 sayılı yazısı ile, 2005 yılında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun bakım Ünitesinde yatmakta iken, bebek Zeynep ÇIVKIN ile bebek İrfan BİLGİ’nin vefatı nedeniyle varisleri tarafından açılan idari davalarda Üniversitenin kusurlu bulunması nedeni ile yargı tarafından hükmedilen tazminatların ödenebilmesi için Maliye Bakanlığı’nın bütçesinin yedek ödenek tertibinden, ödenecek miktarın Üniversitemiz bütçesine aktarılması talep edilmiş ise de; Maliye Bakanlığının 28.01.2008 tarih ve 390-0880 sayılı yazısı ile talebin uygun görülmediği ve kusurları oranında ilgililere rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla Döner Sermaye bütçesinden ödenmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar neticesinde mahkeme ilamı ile hüküm altına alınan bedellerin ilgili icra dosyalarına, söz konusu ilamlardan kaynaklanan kurumumuz alacaklarının düşülerek ilgili icra dosyalarına ödenmesi suretiyle, Döner Sermaye bütçesinden defaten ödenmesine,

 

MADDE 3-) İstanbul Eczacılık Ltd.Şti.’nin Üniversitemiz Hastanesi Döner Sermaye İşletmesinden sözleşmeye bağlı alacağını Etibank A.Ş.ne devir ve temlik etmesi nedeniyle bu alacakların Etinbank A.Ş.ne ödenmesi gerekirken devir ve temlik sözleşmesine aykırı olarak adı geçen şirkete ödenmesi nedeniyle, Etibank A.Ş.tarafından açılan dava sonucu mahkeme kararına istinaden ödenmesi gereken borç, inkar tazminatı, faiz ve mahkeme masraflarının ödenmesi hususu görüşüldü:

 

Etibank A.Ş. adına RCT Varlık Yönetim A.Ş.’ne icra takibi sonucunda ödenecek olan tutarın belirlenmesi ve taksitlendirilmesi konularında Döner sermaye Yürütme Kurulu üyelerine bilgi vermek şartıyla Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU ile Döner Sermaye Saymanlık Müdür Vekili Ali FAKİOĞLU’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU

       Yürütme Kurulu Başkanı

                                              

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                           Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Üye                                                                                           Üye

     

 

Doç. Dr.Ü.Nusret BAŞARAN                                                                   Ali FAKİOĞLU

                     Üye                                                                                  Sayman

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 14.01.2008                                                                         Karar  Sayısı :01

 

MADDE 1-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün;

 

a-) 07.01.2008 tarih ve B.30.2..TRK.0.1H.00.00/670-99 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Teknik Hizmetler Hizmet Alımı ihalesi 01.04.2008 tarihinde sona ereceğinden, 2008 yılı için 9 aylık 32 kişi olarak “teknik hizmetler hizmet alımları”nın yapılmasının uygun olduğuna,

 

b-) 07.01.2008 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-101 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Temizlik Hizmeti Alımı ihalesi 01.04.2008 tarihinden sona ereceğinden, 2008 yılı için 9 aylık 100 kişi olarak “ temizlik hizmeti alımı”nın yapılmasına,

 

c-) 08.01.2008 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-122 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Hastabakıcı, Hizmetli ve Yemek Servisi Hizmet Alımı ihalesi 01.04.2008 tarihinde sona ereceğinden, 2008 yılı için 9 aylık 140 kişi olarak “hastabakıcı, hizmetli ve yemek servisi hizmet alımları”nın yapılmasına,

 

d-) 09.01.2008 tarih ve B.30.2.TRK.0.1H.00.00/670-181 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alım İhalesi 01.04.2008 tarihinde sona ereceğinden, 2008 yılı için 90 kişilik “veri hazırlama ve kontrol işletmeni hizmet alımları”nın yapılmasının uygun olduğuna,

 

MADDE 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 30.11.2007 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/100-15703 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Dermatoloji Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün 19.maddesi kapsamında ve Bulgaristan’a ayrılan kontenjan çerçevesinde devlet burslusu olarak, yabancı uyruklu statüde tıpta uzmanlık eğitimi yapan Dr.İrem ERTÜRK’ün döner sermaye katkı payından yararlanma talebi ile ilgili dilekçesinin görüşüldü. Yabancı uyruklu kişilere mevzuat gereği Döner Sermaye Katkı Payı ödemesinin uygun olmadığına,

 

MADDE 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.01.2008 tarih ve 14 sayılı yazısı doğrultusunda;  iki adet renkli doppler modu olan “ultrasonografi cihazı” isteklerinin teminine,

 

MADDE 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.11.2007 tarih ve 941 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Yenidoğan servisinin ihtiyacı olan 16 adet hasta başı monitörü ve 1 adet merkezi monitör isteklerinin temininin uygun olduğuna,

 

            MADDE 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.12.2007 tarih ve 502 sayılı yazısı doğrultusunda; Anjiyo Laboratuarında yapılan stent işlemi için öğretim üyeleri mesai dışı özel işlem ücreti almalarının uygun olduğuna,

 

MADDE 6-)T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 10.01.2008 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/013-81 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültede 2008 yılı için Döner Sermaye kapsamında yapılacak işler ve bu işlerden alınacak ücretlere ilişkin  Fakülte Yönetim Kurulunun 08.01.2008 tarih ve 01 nolu toplantısında alınan 08 nolu kararın uygun olduğuna,

 

            MADDE 7-) T.Ü.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 01.01.2008 tarihinden itibaren Öğretim Üyesi ve personelin katkı payı dağıtım oranlarının aşağıda belirtilen hali ile Üniversitemiz Yönetim Kuruluna arz edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

A-) 2547 sayılı kanuna tabi personelden,

            1-) Profesör, Doçent, Yrd.Doç            %150

            2-) Uzman                                           %100

            3-) Tıp doktoru Araş.Gör.                   %70

            4-) Diğer Araştırma Görevlileri             %50

            5-)Öğretim Görevlisi (yüksek lisans)%50

            6-) Öğretim Görevlisi (doktora)           %70

 

B-) 657 sayılı yasaya tabi personelden,

1-) Hastanede görevli doktorlara                     %70

2-)       a: Diğer personele                                %70

           b: Diğer personelden prematüre devamlı bakım ünitesi, yenidoğan, yenidoğan      yoğun bakım, küvöz bakımı, kemik iliği,izole radyoaktif tedavi odası, yanık ünitesi, diyaliz, acil servis, ameliyathane, doğumhane, dahili ve cerrahi yoğun bakımlarda çalışanlara            ek olarak %10 oranında katkı payı,

 

C-) Hastane İdari İşler Koordinasyon Kurulu Üyelerine,

1-) Genel Sekreter %75

2-) Diğer Üyeler    %50

 

 

                                               Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU

       Yürütme Kurulu Başkanı

                                              

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                          Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Üye                                                                                           Üye

      (katılmadı)                                                                                            

 

 

 

Doç. Dr.Ü.Nusret BAŞARAN                                                       Ali FAKİOĞLU

                     Üye                                                                                  Sayman